Czym jest Zarządzanie Aktywami

Zarządzanie Aktywami to usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych znajdujących się na należącym do Klienta indywidualnym rachunku inwestycyjnym. Prowadzona jest przez profesjonalny zespół złożony z licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Główną korzyścią usługi jest możliwość wyboru strategii dostosowanej do potrzeb inwestycyjnych Klienta. Klient ma dostęp do informacji o wycenie portfela, otrzymuje raporty o przeprowadzonych transakcjach oraz poniesionych kosztach. Brak jest konfliktu interesów ponieważ TMS Brokers nie wykonuje zleceń składowych w ramach tej usługi. TMS Brokers jest podmiotem licencjonowanym i nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Co nas wyróżnia

Usługa Zarządzania Aktywami skierowana jest do osób szukających atrakcyjnych
i alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych wychodzących poza polski rynek.

Inwestujemy głównie w akcje spółek, indeksy giełd zagranicznych oraz fundusze typu ETF

Oferujemy możliwość wyboru produktu i dopasowania do profilu ryzyka oraz potrzeb inwestycyjnych Klienta

Nasi Klienci posiadają na bieżąco dostęp do wyceny swojego portfela

Zainwestowane środki deponowane są na indywidualnym rachunku Klienta w zagranicznej instytucji kredytowej

Inwestowanie na rynkach zagranicznych uniezależnia wyniki od koniunktury na GPW oraz pozwala lepiej zdywersyfikować portfel.

Filozofia inwestycyjna

Nasza filozofia inwestycyjna bazuje na budowaniu zdywersyfikowanego portfela z istotnym udziałem rynków zagranicznych. Proces inwestycyjny daje możliwość dokonywania selekcji spółek bądź rynków oraz dywersyfikację portfela Klienta i opiera się na wnikliwej analizie trendów makroekonomicznych na podstawie których wybieramy najbardziej atrakcyjne klasy aktywów (akcje, obligacje, indeksy itp.). Zwracamy uwagę na przepływ kapitałów oraz koniunkturę na poszczególnych rynkach oraz występujące trendy, zarówno wzrostowe jak i spadkowe. Portfele Klientów zawierają wyłącznie płynne instrumenty finansowe, notowane na uznanych rynkach regulowanych.

paweł sebastian tmspl

Najnowsze wyróżnienia
TMS Brokers

laury tmspl
Symulacja strategii online

Masz minutę? Pomożemy wybrać Ci strategię odpowiednią do Twoich potrzeb!

Strategie inwestycyjne TMS Brokers
icon asset management tms brokers
TMS Stable
Growth

Celem strategii TMS Stable Growth jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie niskim poziomie ryzyka... Więcej →

icon asset management tms brokers
TMS
Balanced

Celem strategii TMS Balanced jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka... Więcej →

icon asset management tms brokers
TMS Global
Return

Strategia absolutnej stopy zwrotu jest specyficznym typem strategii inwestycyjnej, której mandat i założenia dopuszczają przejściowy brak zaangażowania... Więcej →

icon asset management tms brokers
TMS
Dynamic

Inwestycje dokonywane zarówno są głównie na rynkach zagranicznych, jak i również na rynku polskim oraz mogą być denominowane w walucie polskiej lub w walutach obcych... Więcej →

icon asset management tms brokers
TMS Strategia
Indywidualna

TMS Strategia Indywidualna jest to usługa polegająca na dopasowaniu wszystkich lub poszczególnych parametrów zarządzanego portfela... Więcej →

Kontakt z ekspertem TMS Brokers
Prywatność *