X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Disclaimer

Witamy na stronach internetowych Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. oraz warunkami korzystania z niniejszego serwisu.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej 26 kwietnia 2004 r.

Serwis www.tmsbrokers.pl (www.tms.pl) oraz inne strony prowadzone przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. zawierają informacje o produktach i usługach świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (zwany w serwisie "TMS Brokers", "TMS").

Materiały zamieszczone na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych.

Materiały, jakie opublikowane zostały na stronach serwisu, są wynikiem analiz prowadzonych przez TMS Brokers i, choć sporządzone zostały na podstawie wiarygodnych źródeł danych, nie gwarantujemy kompletności, poprawności i aktualności informacji i notowań w nich zawartych. TMS Brokers nie odpowiada za niedokładności, opóźnienia, błędy, braki i przerwy w transmisji danych, jakie mogłyby pojawić się w trakcie korzystania z serwisu oraz za ewentualne straty powstałe w konsekwencji wystąpienia tych czynników. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu i osób trzecich za decyzje podjęte na podstawie zaleceń, rekomendacji i sugestii zawartych w publikowanych na stronach serwisu materiałach.

Strony niniejszego serwisu dostępne są dla użytkowników z całego świata. Informujemy, że korzystanie z produktów i usług prezentowanych na stronach serwisu może być dla niektórych podmiotów ograniczone lub zakazane w świetle stosownych przepisów prawa lokalnego. Dostęp do stron niniejszego serwisu, dla podmiotów, których dotyczą wskazane ograniczenia, jest zabroniony.

 

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE Z POWODÓW FORMALNYCH INSTRUMENTY NOTOWANE NA RYNKACH REGULOWANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOśCI GIEŁDACH, NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE OSOBOM I PODMIOTOM BĘDĄCYM REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ (USA), ANI NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ TAKICH OSÓB I PODMIOTÓW.

 

Informujemy, że prawa autorskie do treści prezentowanych na stronach niniejszego serwisu należą do TMS Brokers lub podmiotów współpracujących. Powielanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych na stronach serwisu bez pisemnej zgody TMS Brokers jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji określonych w serwisie przez TMS Brokers.

Otwarcie strony internetowej TMS Brokers nie skutkuje nawiązaniem jakiejkolwiek relacji z TMS Brokers lub podmiotami współpracującymi, w tym w szczególności nie uprawnia do korzystania z praw przysługujących Klientom TMS Brokers.

Strony niniejszego serwisu mogą zawierać materiały reklamowe dotyczące usług innych podmiotów, a w szczególności banery i linki przekierowujące na ich strony internetowe. TMS Brokers nie odpowiada za usługi oferowane w ten sposób przez podmioty trzecie, jak również za zawartość jakichkolwiek stron internetowych, odwiedzanych w wyniku wykorzystania tych linków lub banerów. Ryzyko korzystania z takich stron internetowych leży wyłącznie po stronie użytkownika.

Na stronach niniejszego serwisu Dom Maklerski TMS Brokers S.A. umożliwia zarejestrowanym użytkownikom testowy dostęp do wersji demonstracyjnej systemu transakcyjnego. W celu zarejestrowania się wymagane jest podanie wskazanych w formularzu rejestracji danych użytkownika. Podanie ww. danych jest dobrowolne. Rejestracja jest możliwa wyłącznie po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 w celach marketingowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z pózn. zm.) oraz na otrzymywanie na podany przez użytkownika adres e-mail poczty drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204). Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Zasady dotyczące sposobu sporządzania i rozpowszechniania przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Analizy i raporty dotyczące rynku finansowego, w tym również analizy i raporty zawierające w swej treści rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców sporządzone zostały w Departamencie Analiz Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A., chyba że co innego wynika z treści raportu lub analizy. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 ("TMS Brokers"), podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wskazanie adresatów rekomendacji

Analizy i raporty sporządzane przez TMS Brokers adresowane są do klientów, którzy podpisali z TMS Brokers odpowiednie umowy świadczenia usług, jak również użytkowników serwisów, w tym serwisów internetowych, udostępnianych przez TMS Brokers.

Terminologia stosowana w treści rekomendacji

Ilekroć w analizach i raportach sporządzanych przez TMS Brokers pojawia się rekomendacja kupna lub sprzedaży określonego instrumentu finansowego, należy przez to rozumieć opinię TMS Brokers co do kształtowania się przyszłej ceny danego instrumentu powyżej bieżącej ceny rynkowej (w przypadku rekomendacji typu "kupuj" - "buy") lub poniżej bieżącej ceny rynkowej (w przypadku rekomendacji typu "sprzedaj" - "sell"). Ilekroć w analizach i raportach sporządzanych przez TMS Brokers pojawia się sformułowanie:

  • "range trading", "przedział wahań", "konsolidacja" - należy rozumieć je w ten sposób, że w danym horyzoncie czasowym TMS Brokers oczekuje stabilizacji ceny instrumentu we wskazanym przedziale, którego górny poziom można wykorzystać do sprzedaży, a dolny - do kupna instrumentu będącego przedmiotem rekomendacji;
  • "target", "profit taking" - należy przez to rozumieć docelową przewidywaną przez TMS Brokers cenę instrumentu, przy której zaleca się zamknięcie pozycji będącej podstawą pierwotnie udzielonej rekomendacji, tj. zawarcia transakcji przeciwstawnej (o odwrotnym kierunku) w stosunku do transakcji pierwotnej;
  • "stop-loss" - należy przez to rozumieć cenę instrumentu, przy której zaleca się zamknięcie pozycji będącej podstawą pierwotnie udzielonej rekomendacji, będącą miarą ryzyka związanego z inwestowaniem w instrument będący podstawą rekomendacji. Rekomendacje sporządzane przez TMS Brokers statystycznie wskazują na równomierny rozkład zaleceń typu "kupuj" i "sprzedaj".

Wykaz rekomendacji sporządzonych w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz termin ważności rekomendacji

Wykaz analiz i raportów dotyczących rynku finansowego sporządzanych przez TMS Brokers w ciągu ostatnich 6- miesięcy dostępny jest w archiwum serwisów informacyjnych TMS Brokers. Z analizami i raportami sporządzonymi w ciągu ostatnich 6-miesięcy można zapoznać się również bezpośrednio w siedzibie TMS Brokers.

TMS Brokers sporządza codzienne analizy i raporty dotyczące rynku finansowego - dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Termin ważności rekomendacji w nich zawarty wynika bezpośrednio z okresu czasu objętego analizą lub raportem. TMS Brokers zaznacza, że termin ważności rekomendacji może ulec skróceniu, a w szczególności rekomendacja może ulec dezaktualizacji w związku z kształtowaniem się ceny rynkowej danego instrumentu. Z reguły krótkoterminowe rekomendacje dotyczące instrumentów rynku walutowego są ważne w okresie od 1 do 3 dni od dnia sporządzenia rekomendacji, a rekomendacje dotyczące kontraktów futures oraz instrumentów typu CFD - od 1 do 5 dni, chyba że co innego wynika z treści rekomendacji, analizy lub raportu.

Metody i podstawy wyceny instrumentów finansowych lub emitentów

Analizy i raporty dotyczące rynku finansowego, w tym również analizy i raporty zawierające w swej treści rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, sporządzane są przez TMS Brokers na podstawie analizy fundamentalnej wskaźników makroekonomicznych i zdarzeń gospodarczych, jak również w oparciu o metody statystyczne i narzędzia analizy technicznej. W odniesieniu do analiz o charakterze krótkoterminowym przy sporządzaniu analizy technicznej wykorzystuje się z reguły wykresy godzinowe, 30-, 15- lub 5-minutowe cen instrumentów bazowych, w odniesieniu do analiz średnioterminowych - wykresy dzienne, 8- lub 4-godzinowe, a w odniesieniu do analiz długoterminowych - wykresy tygodniowe, miesięczne lub kwartalne.

Źródła informacji i odpowiedzialność TMS Brokers

Analizy i raporty sporządzane przez TMS Brokers przygotowane zostały na podstawie danych pochodzących z wiarygodnych źródeł informacji, w tym w szczególności na podstawie danych pochodzących od dostawców informacji finansowych - uznanych agencji informacyjnych krajowych i zagranicznych. Chociaż analizy i raporty TMS Brokers sporządzone zostały na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, TMS Brokers nie gwarantuje kompletności, dokładności i poprawności danych w nich zawartych. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie rekomendacji, prognoz, przewidywań i jakichkolwiek informacji zawartych w sporządzanych przez siebie i publikowanych raportach.

Konflikt interesów

W celu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, tj. głównie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzanych rekomendacji, w TMS Brokers wprowadzone zostały do stosowania odpowiednie regulaminy i procedury wewnętrzne, w tym w szczególności procedury dotyczące sporządzania i rozpowszechniania informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Przy sporządzaniu analiz i raportów TMS Brokers korzysta ze źródeł informacji, określonych powyżej. Na etapie sporządzania analiz i raportów nie są one konsultowane z podmiotami trzecimi, a w szczególności z emitentami lub wystawcami instrumentów finansowych, będących przedmiotem analizy, raportu lub rekomendacji.

TMS Brokers nie prowadzi działalności polegającej na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych na własny rachunek, w związku z czym nie posiada zaangażowania w instrumenty finansowe, będące przedmiotem analizy, raportu lub rekomendacji.

Pracownicy TMS Brokers oraz inne osoby pozostające z TMS Brokers w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, mogą inwestować na własny rachunek w instrumenty finansowe, będące przedmiotem sporządzanych analiz i raportów. Zasady inwestowania takich osób w instrumenty finansowe zostały określone w odpowiednich regulaminach i procedurach wewnętrznych obowiązujących w TMS Brokers.