X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Zastrzeżenia prawne


"Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna" został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776. 

 • ​Dom Maklerski TMS Brokers S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).
 • Siedziba spółki: Budynek Skylight ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
 • Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości.
 • Rodzaj przeważającej działalności - 66.12.Z
 • NIP: 526-27-59-131
 • REGON: 015715078
 • LEI: 259400RAOM21WEVKS140
 • GIIN 161PQR.99999.SL.616
 • Repozytorium Transakcji: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)

Rada Nadzorcza:

 • Sylwia Wnęk – Przewodniczący Rady
 • Dieter Kempkes – Członek Rady
 • Aleksander Chłopecki - Członek Rady
Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm., dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi wskazane w artykule 103 ustęp 1-1h Ustawy (Data przeprowadzenia ostatniej oceny (data protokołu z audytu wewnętrznego): 30.05.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Radę Nadzorczą: 13.06.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Akcjonariuszy: 14.06.2017 r.)

Zarząd:

 • Marcin Niewiadomski - Prezes Zarządu
 • Jan Jakub Zagórski – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Baszak - Członek Zarządu
 • Paweł Jackowski - Członek Zarządu
Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm., dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Zarządu spełniają wymogi wskazane w artykule 103 ustęp 1-1h Ustawy (Data przeprowadzenia ostatniej oceny (data protokołu z audytu wewnętrznego): 30.05.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Radę Nadzorczą: 13.06.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Akcjonariuszy: 14.06.2017 r.)

Polityka informacyjna Domu Maklerskiego TMS Brokers:


Schemat organizacyjny:


Zasady ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej „TMS Brokers”) informuje o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady"), poprzez ich zaimplementowanie w „Zasadach Ładu Korporacyjnego Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A." oraz innych wewnętrznych aktach normatywnych. Treść Zasad wraz ze wskazaniem tych, które nie są stosowane przez TMS Brokers oraz uzasadnieniem wyłączenia znajduje się w załączniku


Polityki wynagrodzeń

W Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. został powołany Komitet Wynagrodzeń zgodny z art. 110v ustęp 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


Ocena Rady Nadzorczej ws. stosowania przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego


Polubowne rozwiązywanie sporów

W przypadku sporu z konsumentami, TMS Brokers wskazuje Rzecznika Finansowego jako właściwy podmiot do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Strona internetowa Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/

Broszura UOKiK o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich https://uokik.gov.pl/download.php?plik=18927


Warunki korzystania z serwisu

Serwis www.tms.pl zawiera informacje o produktach i usługach świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (zwanych dalej łącznie jako "TMS").

Materiały zamieszczone na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych.

Materiały, jakie opublikowane zostały na stronach serwisu, są wynikiem analiz prowadzonych przez TMS i, choć sporządzone zostały na podstawie wiarygodnych źródeł danych, nie gwarantujemy kompletności, poprawności i aktualności informacji i notowań w nich zawartych. TMS nie odpowiada za niedokładności, opóźnienia, błędy, braki i przerwy w transmisji danych, jakie mogłyby pojawić się w trakcie korzystania z serwisu oraz za ewentualne straty powstałe w konsekwencji wystąpienia tych czynników. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. TMS nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu i osób trzecich za decyzje podjęte na podstawie zaleceń, rekomendacji i sugestii zawartych w publikowanych na stronach serwisu materiałach.

Strony niniejszego serwisu dostępne są dla użytkowników z całego świata. Informujemy, że korzystanie z produktów i usług prezentowanych na stronach serwisu może być dla niektórych podmiotów ograniczone lub zakazane w świetle stosownych przepisów prawa lokalnego. Dostęp do stron niniejszego serwisu, dla podmiotów, których dotyczą wskazane ograniczenia, jest zabroniony.

Strony niniejszego serwisu mogą zawierać materiały reklamowe dotyczące usług innych podmiotów, a w szczególności banery i linki przekierowujące na ich strony internetowe. TMS nie odpowiada za usługi oferowane w ten sposób przez podmioty trzecie, jak również za zawartość jakichkolwiek stron internetowych, odwiedzanych w wyniku wykorzystania tych linków lub banerów. Ryzyko korzystania z takich stron internetowych leży wyłącznie po stronie użytkownika.