Klient profesjonalny

Klasyfikacja do kategorii Klienta Profesjonalnego zapewnia:

 • wyższy poziom dźwigni finansowej – do 200:1
 • ochronę przed ujemnym saldem – do 20 000 €
 • wsparcie maklera papierów wartościowych z wieloletnim doświadczeniem

Jesteś zainteresowany zmianą kategorii ?

Skontaktuj się z nami telefonicznie
pod numerem +48 785 340 601.

Możesz też zostawić nam swój kontakt,
a niezwłocznie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Kto jest administratorem Twoich danych?
OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *
Poznaj wszystkie cechy kategorii Klienta Profesjonalnego

Klienci Profesjonalni to klienci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klientów Profesjonalnych nie dotyczą ograniczenia poziomu dźwigni wprowadzane przez ESMA

icon
Wyższy poziom dźwigni finansowej

Jako Klient Profesjonalny możesz handlować z 20-krotnie niższymi wymogami co do wymaganego depozytu zabezpieczającego, niż w przypadku klientów detalicznych. Maksymalna dźwignia finansowa na parze EUR/USD wynosi 200:1, a dla innych par walutowych, indeksów CFD i towarów CFD jest to 100:1

Ochrona Twoich Środków

OANDA TMS Brokers uczestniczy systemie chroniącym środki klientów w razie ogłoszenia upadłości lub niewypłacalności - odpowiedzialny jest za to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (system rekompensat)

Ochrona przed ujemnym saldem

Jako Klient Profesjonalny masz zapewnioną ochronę salda przed wpadnięciem w debet do wysokości 20 000 €

Wydzielenie Twoich Środków

Będziemy przechowywać i utrzymywać Twoje środki (całą wartość rachunku) na wydzielonych rachunkach bankowych, które są oddzielone od środków OANDA TMS Brokers

Dlaczego warto zostać
Klientem Profesjonalnym w OANDA TMS Brokers?

Opieka i merytoryczne wsparcie licencjonowanego maklera z wieloletnim stażem

Ponad 8 tysięcy instrumentów w ofercie - CFD na waluty, indeksy i towary, kontrakty terminowe futures, opcje waniliowe

Dostęp do najnowocześniejszej platformy transakcyjnej MT5 oraz aplikacji mobilnej – trading z poziomu smartfona!

Pełna transparentność – dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych wartości spreadów (FXCuffs 2018 - Nagroda za transparentność oferty)

Ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze największych klientów na rynkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo - nadzór nad Domem Maklerskim sprawowany przez KNF

Zapewniamy indywidualną opiekę
doświadczonych maklerów

Adam Korecki
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego (Nr licencji - 1823)
 • Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w tradingu na rynkach finansowych, w tym 10 lat na rynkach międzynarodowych.
 • Specjalizuje się w rynku walutowym i kapitałowym, budowie systemów transakcyjnych oraz metod zarzadzania kapitałem.
Tomasz Nowak
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego (Nr licencji - 280)
 • Absolwent Politechniki Łódzkiej z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku walutowym i kapitałowym.
 • Specjalizuje się w analizie technicznej.
 • Przez wiele lat był maklerem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać zaklasyfikowanym do kategorii Klienta Profesjonalnego?

Są na to 2 sposoby:

I
Klienci Profesjonalni z mocy ustawy
Kto Warunki Niezbędne dokumenty

Podmioty z katalogu Klientów Profesjonalnych

Klient powinien wykazać, iż spełnia wymagania do zmiany klasyfikacji do kategorii Klienta Profesjonalnego (np. poprzez prowadzenie odpowiedniego przedmiotu działalności gospodarczej lub uzyskanie wpisu w rejestrze działalności regulowanej).

Wnioskodawca nie może być konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

Klient może wypełnić i przesłać do OANDA TMS Brokers wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Inwestor instytucjonalny

Prowadzenie wymaganej przepisami ustawy działalności gospodarczej.

Potwierdzeniem tego może być wpis odpowiedniego PKD w rejestrze handlowym, z zastrzeżeniem, że ujawnione w rejestrze PKD nie jest jedyną przesłanką do zmiany klasyfikacji.

Klient może wypełnić i przesłać do OANDA TMS Brokers wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podmiot spełniający określone wymagania kapitałowo-przychodowe

Wnioskodawca powinien wykazać, iż spełnia co najmniej dwa z trzech warunków kapitałowo-przychodowych (np. poprzez przesłanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego). Klient może wypełnić i przesłać do OANDA TMS Brokers wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.
II
Klient Profesjonalny na żądanie
Kto Niezbędne warunki
(należy spełnić minimum 2 z 3)
Wymagane dokumenty

Klienci posiadający odpowiednie doświadczenie w tradingu

Zawarcie transakcji o znacznej wartości wynoszącej co najmniej:

 • 12 000 EUR (słownie: dwanaście tysięcy euro) – w przypadku, gdy instrumentem bazowym transakcji były towary inne, niż złoto,
 • 30 000 EUR (słownie: trzydzieści tysięcy euro) – w przypadku, gdy instrumentem bazowym transakcji było złoto,
 • 50 000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) – w przypadku, gdy instrumentem bazowym transakcji były pary walutowe,
 • 35 000 EUR (słownie: trzydzieści pięć tysięcy euro) – w przypadku, gdy instrumentem bazowym transakcji były indeksy,
 • 2 000 EUR (słownie: dwa tysiące euro) – w przypadku, gdy instrumentem bazowym transakcji były inne aktywa, niewskazane powyżej,

każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów.

Klient może wypełnić i przesłać do OANDA TMS Brokers wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Jak potwierdzić wymagany obrót?

 • Posiadacze rachunku w OANDA TMS Brokers zostaną zweryfikowani na podstawie historii transakcji zawartych w OANDA TMS Brokers
 • Jeśli klient detaliczny nie będzie spełniał warunku obrotowego na podstawie historii transakcji zawartych w OANDA TMS Brokers, może dołączyć do wniosku wyciąg z rachunku prowadzonego przez innego brokera
 • Posiadacze rachunków w innej firmie inwestycyjnej niż OANDA TMS Brokers powinni dołączyć do wniosku wyciąg z rachunku maklerskiego prowadzonego przez ten podmiot

Posiadanie portfela instrumentów finansowych ze środkami pieniężnymi o wartości minimum 500 000 euro.

Jak potwierdzić wymóg posiadania odpowiedniego portfela?

 • Posiadacze rachunku w OANDA TMS Brokers zostaną zweryfikowani na podstawie salda na rachunku maklerskim prowadzonym przez OANDA TMS Brokers
 • W przypadku za niewystarczającego salda na rachunku w OANDA TMS Brokers, klient może dołączyć do wniosku wyciąg z rachunku prowadzonego przez inną instytucję finansową
 • Posiadacz rachunku w innej firmie inwestycyjnej powinien dołączyć do wniosku wyciąg potwierdzający odpowiednie saldo.
Minimum roczne doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej nt. instrumentów finansowych lub usług maklerskich.

Jak potwierdzić swoje doświadczenie?

Dokumenty potwierdzające historię zatrudnienia lub współpracy, w szczególności CV, świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy.

Invest Cuffs 2022
Fx Cuffs 2020
Reuters
Nagroda Bloomberg
Parkiet Rzeczpospolita
Nagroda FXCUFFS

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.