W OANDA TMS Brokers wierzymy,
że zrównoważony rozwój to
inwestycja we wspólną przyszłość.

W OANDA TMS Brokers zajmujemy się głównie inwestowaniem – również w przyszłość środowiska. Podchodzimy do zrównoważonego rozwoju kompleksowo – tak, by idea była realizowana przez naszych pracowników wielopoziomowo. Dlatego świadcząc usługi maklerskie bierzemy pod uwagę Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak również Unijne Rozporządzenie SFDR .

Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój

Co robimy?

Codziennie, oprócz świadczenia najwyższej jakości usług finansowych, staramy się dbać o środowisko. Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem rozwiązań, które oferujemy klientom. Dzięki temu jesteśmy domem maklerskim, w którym najszybciej w Polsce założysz konto maklerskie – całkowicie zdalnie, bez zbędnych formalności . Ponadto ograniczamy wykorzystanie papieru, zachęcamy klientów do zawierania umów drogą elektroniczną oraz by wybierali ten sposób komunikacji z nami. Promujemy zdrowy styl życia, dbamy o zużycie wody i energii.

Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój

W ramach Budowy stabilnej infrastruktury, promowania zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacyjność współpracujemy z innowacyjnymi podmiotami z całej Polski. Ponadto świadczymy usługi w kilku językach, a dzięki zatrudnieniu osób pochodzących m.in. z Hiszpani, Litwy czy Łotwy staramy się dopasować do potrzeb naszych klientów.

Staramy się również aby nasza strategia biznesowa była spójna Celami Zrównoważonego Rozwoju, bo wierzymy, że każdy z nas ma wpływ na otaczające nas środowisko. Dążymy do tego, aby być najbardziej zrównoważoną firmą w branży inwestycyjnej w Polsce. Dzięki takiemu podejściu tworzymy wartość dodaną zarówno dla środowiska, społeczeństwa, jak i dla firmy. Mamy jasno zdefiniowane cele: dążymy do inteligentnego i jak najmniejszego wykorzystania zasobów oraz odpowiedzialnego podejścia do wspólnej planety, społeczeństwa i – przede wszystkim - pracowników.

Zgodnie z naszym Kodeksem Etycznym, pracownicy są równi niezależnie od rasy, narodowości, płci, orientacji seksualnej, religii, stopnia niepełnosprawności czy wieku. Odzwierciedlone jest to również w zasadach wynagradzania naszych pracowników. Nasze polityki wynagradzania są spójne ze zrównoważonym rozwojem: nie zachodzi nierówność wynagradzania z uwagi m.in. na płeć danego pracownika. W zakresie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględniamy również wkład danego pracownika w zrównoważony rozwój.

Co należy rozumieć przez zrównoważoną inwestycję?

Jest to inwestycja w działalność, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, np. mierzonego za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności – tj. zużycie wody, emisja gazów, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, czy generowanie odpadów.

Zrównoważona inwestycja to też działalność, która przyczynia się do realizacji celu społecznego. W szczególności będzie to inwestycja przyczyniająca się do przeciwdziałania nierównościom lub inwestycja wspierająca spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, lub inwestycja w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji stosują dobre praktyki - w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Nasze działania w zakresie świadczenia usług maklerskich:

W OANDA TMS staramy się, świadcząc dla Ciebie usługi, uwzględniać zrównoważony rozwój. Dlatego wprowadziliśmy Strategię OANDA TMS Broker S.A. dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług maklerskich. Wybierając podmioty będące przedmiotem świadczenia w celu zmitygowania wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju np. usługi doradztwa inwestycyjnego, bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

Kwestie środowiskowe

Kwestie środowiskowe

Negatywny wpływ na środowisko naturalne ze względu na działalność emitenta

OANDA TMS Brokers bierze pod uwagę m.in.:

 • z jakich materiałów/surowców został wytworzony określony produkt inwestycyjny,
 • jakie jest zużycie energii i wody do wytworzenia danego produktu inwestycyjnego,
 • czy dany produkt inwestycyjny wpływa na aspekt bioróżnorodność,
 • czy w przypadku danego produktu finansowego występuje szkodliwa emisja albo generowane są odpady lub ścieki,
 • czy produkt inwestycyjny jest zgodny z obowiązującymi regulacjami środowiskowymi,
 • jakie formy transportu wykorzystywane są przy korzystaniu z danego produktu inwestycyjnego,
 • jaka jest ocena środowiskowa emitenta/dostawcy danego produktu finansowego.
Kwestie społeczne

Kwestie społeczne

Negatywny wpływ na relacje z lokalnymi społecznościami

OANDA TMS Brokers bierze pod uwagę m.in.:

 • wpływ inwestycji na społeczności lokalne,
 • czy inwestycja promuje określone kwestie społeczne,
 • czy z produktem związane są jakiekolwiek naruszenia społeczne,
 • występowanie negatywnych zachowań antykonkurencyjnych,
 • ocenę emitenta/dostawcy pod kątem kwestii społecznych.
Kwestie pracownicze

Kwestie pracownicze

Negatywny wpływ na prawa pracownicze

OANDA TMS Brokers bierze pod uwagę m.in.:

 • kwestie związane z zatrudnieniem,
 • stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą,
 • ilość wypadków w emitenta/dostawcy,
 • aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • różnorodność i równość szans,
 • ocena dostawcy pod kątem praktyk zatrudniania,
 • mechanizmy ochrony sygnalistów,
 • przypadki dyskryminacji.
Kwestie poszanowania praw człowieka

Kwestie poszanowania praw człowieka

Negatywny wpływ na prawa człowieka i ich rozwój

OANDA TMS Brokers bierze pod uwagę m.in.:

 • czy dany produkt inwestycyjny przyczynia się do rozwoju praw człowieka,
 • czy emitent/dostawca dopuszcza się dyskryminacji,
 • czy emitent dostawca zatrudnia dzieci,
 • czy emitent/dostawca stosuje praktyki pracy przymusowej,
 • jakie emitent/dostawca stosuje praktyki w zakresie bezpieczeństwa,
 • jakie są mechanizmy ochrony praw człowieka w państwie macierzystym dostawcy/emitenta,
 • w jakim zakresie i na jakich zasadach emitent/dostawca zapewnia poszanowanie praw człowieka.
Kwestie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu

Kwestie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu

Ryzyko korupcji

OANDA TMS Brokers bierze pod uwagę m.in.:

 • lokalizację i przedmiot działalności działalność dostawcy / emitenta,
 • jakie działania w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu podejmuje dostawca/emitent,
 • czy dostawca/emitent przyjął określone standardy etyczne,
 • czy dostawca/emitent zapewnia szkolenia dla swoich pracowników w tym zakresie,
 • czy dostawca/emitent przewidział mechanizm zgłaszania nadużyć.

Podpisując umowę na świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego możesz zdecydować, w jakim stopniu świadczona Tobie usługa ma być w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. OANDA TMS Brokers świadcząc powyższe usługi maklerskie bierze pod uwagę swoją wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności oraz rodzaje produktów finansowych, w odniesieniu do których świadczy usługi doradztwa oraz bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Dołącz do nas już dziś i bądź po zielonej stronie!

Leaf

Nasze nagrody

`
Nagroda FXCUFFS
Invest Cuffs 2022
Fx Cuffs 2020
Reuters
Nagroda Bloomberg
Parkiet Rzeczpospolita

Dbamy o edukację inwestorów

TMS NonStop - rekomendacje i 100 newsów dziennie od nagradzanych analityków

Szkolenia - warsztaty inwestycyjne online prowadzone przez rynkowych ekspertów

Blog - informacje ze świata rynków i newsy firmowe

Kanał video - zapowiedzi, szkolenia, okazje inwestycyjne


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.