Jesteś w centrum świata inwestycji

Opieraj się na sytuacji gospodarczo-politycznej

Opieraj się na sytuacji gospodarczo-politycznej
Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna polega na przewidywaniu przyszłych zmian kursów, cen akcji na podstawie szczegółowej obserwacji wydarzeń gospodarczych i politycznych. Często określana jest jako analiza danych makroekonomicznych, gdyż jest spojrzeniem na pełen obraz wydarzeń na świecie.

Elementy analizy fundamentalnej spółek

Otoczenie makroekonomiczne

Analiza uwzględnia czynniki makroekonomiczne spółek oraz politykę finansową rynków. Ten fragment analizy pozwala na określenie perspektyw rozwoju spółki w przyszłości oraz jej opłacalność.

Analiza ogólnej sytuacji spółki

Ocena spółki na tle całej gałęzi, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty pozafinansowe, takie jak np. innowacyjność technologiczna, marketing, jakość zarządzania, skład akcjonariatu.

Analiza sektorowa

Ocenie podlega konkretny sektor gospodarczy w oparciu o konkurencyjne spółki. Ten fragment analizy pozwala ocenić rozwój interesującego nas sektora w stosunku do całej gospodarki.

Analiza finansowa spółki

Ocena całokształtu działalności finansowej firmy w oparciu o różne wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia i aktywności. Wyniki pokazują, jakie zasoby ma spółka i jak nimi gospodaruje.

Bądź na bieżąco

Poznaj TMS NonStop

Z myślą o inwestorach udostępniamy platformę TMS NonStop, która zbiera wszystkie potrzebne dane z rynków finansowych w oparciu o niezależne źródła informacji. Dane wzbogacane są fachowymi analizami i informacjami przekazywanymi przez maklerów TMS Brokers.


Poznaj TMS NonStop

Elementy analizy fundamentalnej rynku Forex

Różnice w poziomach stóp procentowych

Jedna z najważniejszych przyczyn zmian kursów wymiany walut. W ocenie różnicy poziomów stóp procentowych należy brać pod uwagę wpływ inflacji oraz oczekiwania rynkowe.

Wydarzenia polityczne

Ponieważ kursy wymiany walut odzwierciedlają sytuację globalnego handlu, należy śledzić wszelkie wydarzenia polityczne mogące potencjalnie zaburzyć jego prawidłowe funkcjonowanie.

Trendy i sentyment rynków

Dobra koniunktura wpływa na większe zainteresowanie bardziej ryzykownymi walutami (risk on), gorsza popularyzuje bezpieczniejsze aktywa (risk off). Waluty z reguły zyskują wraz z podwyżką stóp procentowych, tracą w przypadku obniżki.

Ważne dane ekonomiczne

Ze względu na popularność walut, najczęściej śledzonymi danymi ekonomicznymi są te płynące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ze strefy Euro (szczególnie z Niemiec i Francji).

Polityka monetarna

Przy inwestowaniu na rynku walutowym ważne jest, by uważnie obserwować działania banków centralnych – zarówno ich deklaracje, jak i rzeczywiste działania na rynku.

Źródła informacji analizy fundamentalnej

  • Raporty finansowe: roczne, półroczne i kwartalne
  • Prospekty emisyjne lub memorandum informacyjne
  • Analizy rynkowe
  • Oświadczenia i wypowiedzi przedstawicieli spółek
  • Wydarzenia polityczne i gospodarcze
  • Deklaracje i działania Banków Centralnych
  • Dane ekonomiczne gospodarek świata
  • Spekulacje i doniesienia rynkowe