Analiza techniczna - wskaźniki trendu

Trend jest tendencją zmiany cen. Podczas hossy, gdy kursy konsekwentnie rosną o rynku mówi się, że jest w trendzie wzrostowym. Natomiast podczas bessy, konsekwentne spadki kursów określa się mianem trendu spadkowego.

Trendy mogą dotyczyć różnych okresów czasu i mogą różnić się istotnością. Trend utrzymujący się w okresie wielu miesięcy lub lat, nazywamy głównym lub długoterminowym; trend dotyczący kilku dni określa się trendem wtórnym lub krótkoterminowym.

Wskaźniki służyć mogą do oceniania siły trendu i jego potencjalnej trwałości. Istotne jest zatem odróżnienie, czy wskaźnik sygnalizuje początek nowego trendu, czy osłabienie starego. Jeśli wskaźnik pokazuje słabnący trend (zwany dywergencją), lepiej wstrzymać się z otwieraniem pozycji zgodnej z panującym trendem, ponieważ prawdopodobieństwo jego zatrzymania lub odwrócenia rośnie.

Wskaźniki trendu (linie trendu i średnie kroczące) – Dxc1 (US Dollar Index) na przykładzie platformy TMS Direct
Wskaźniki trendu (linie trendu i średnie kroczące) – Dxc1 (US Dollar Index) na przykładzie platformy TMS Direct
Średnie kroczące

To najpopularniejszy wskaźnik określający trendy na rynkach. Średnie kroczące służą do rozpoznania początku, kontynuacji i odwrócenia trendu. Wartość tego wskaźnika dla danego dnia powstają przez uśrednienie dziennych cen zamknięcia okresu bezpośrednio go poprzedzającego.

Przykładowo, 10-dniowa średnia krocząca ma dla każdego dnia wartość będącą sumą cen zamknięcia z tego dnia i 9 poprzednich, podzieloną przez 10. Jak sugeruje nazwa, jest to średnia z cen zamknięcia postępującego 10-dniowego okresu. Wykresy dziennych zmian kursów po uśrednieniu stają się gładsze i łatwiej odczytać z nich trendy wzrostowe lub spadkowe.

Zestaw kilku średnich kroczących dla różnych okresów może posłużyć do rozpoznania początku lub końca trendu. Przykładowo, taki zestaw mogą stworzyć 3-dniowa średnia krocząca i 10-dniowa średnia krocząca. Jeśli wartość średniej 3-dniowej przekroczy wartość 10-dniowej, może to oznaczać początek nowego trendu wzrostowego. Podobnie, jeśli wartość 3-dniowej średniej kroczącej spadnie poniżej wartości 10-dniowej, może to oznaczać początek nowego trendu spadkowego. Określa się to mianem przecięcia średnich kroczących.

Przecięcia średnich kroczących na przykładzie platformy TMS Direct
Przecięcia średnich kroczących na przykładzie platformy TMS Direct
Rodzaje średnich kroczących:
  • „prosta” średnia krocząca – najpopularniejszy rodzaj; cena z każdego analizowanego dnia jest równie istotna
  • średnie kroczące ważone - większą wagę przypisuje się np. cenom bardziej aktualnym poprzez pomnożenie ich wartości przez odpowiedni czynnik w trakcie wyliczania wartości wskaźnika
  • „wykładnicza” średnia ruchoma – odmiana średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy.
DMI i ADX

Directional Movement Index (DMI) oznacza wskaźnik ruchu kierunkowego, służącego do porównania cen bieżących z maksimami i minimami z trwającego trendu. Gdy rynek porusza się w wyraźnym trendzie, ekstremum kursu dla każdego kolejnego okresu powinno znajdować się w kierunku zgodnym z trendem względem ekstremum dla poprzedniego okresu. Innymi słowy, w trendzie wzrostowym maksimum ceny dla każdego kolejnego okresu powinno być wyższe od maksimum dla poprzedniego okresu. W trendzie spadkowym natomiast, każde minimum kursu powinno znajdować się niżej od minimów z poprzednich okresów.

Wskaźnik DMI posługuje się zależnością trzech linii:

  • ADX (Average Directional Movement Index) – indeks ruchu kierunkowego
  • DI+ (Directional Indicator +) – wskaźnik kierunkowy “+”
  • DI- (Directional Indicator -) – wskaźnik kierunkowy “-“

ADX to narzędzie pozwalające na określenie, czy rynek znajduje się w trendzie kierunkowym. Wartość wskaźnika ADX przekraczająca 25 oznacza istniejący na rynku trend, podczas gdy wartość poniżej 25 sugeruje chwilowy brak trendu.

DI- oraz DI+ to linie używane jako sygnały wejścia na rynek i wyjścia z niego. Sygnał do kupna powstaje, gdy DI+ przecina linię DI- od dołu. Sygnał sprzedaży powstaje, gdy DI+ przecina linię DI- od góry.

DMI i ADX