Analiza techniczna – wskaźniki impetu

Oscylator Stochastyczny

Oscylator stochastyczny służy do określenia siły trendu oraz możliwego odwrócenia. Opiera się na założeniu, że siłę trendu można mierzyć odległością bieżącej ceny od maksimów lub minimów w danym okresie. Przykładowo, w trendzie wzrostowym cena zamknięcia zbliżona do maksimum dla okresu oznacza silny trend, natomiast cena zamknięcia w środku lub w dolnej części kanału wzrostowego oznacza spadek siły trendu.

 

Wartości

Swoją nazwę oscylator zawdzięcza ograniczeniu wartości wskaźnika przez 0 i 100. Istotny jest kierunek zmiany wartości oscylatora: malejąca wartość oznacza słabnącą siłę trendu, podczas gdy rosnąca wartość oznacza wzrost jego siły. Ważna jest również bezwzględna wartość wskaźnika: gdy przekracza 80 uznaje rynek za wykupiony, a wartość poniżej 20 sugeruje wyprzedanie rynku.

 

Szybsze i wolniejsze oscylatory

Wskaźniki stochastyczne dzielą się na szybsze i wolniejsze. Dwoma najpopularniejszymi wskaźnikami tego rodzaju są szybki %K oraz wolny %D. Podobnie jak dla średnich kroczących, można użyć łącznie szybkiego i wolnego wskaźnika, a ich przecięcia traktować jak sygnały. Przykładowo, jeśli szybki %K przetnie od dołu wolniejszy %D, sugeruje to rosnącą siłę trendu.

Szybsze i wolniejsze oscylatory
Wskaźnik MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) składa się z kilku średnich kroczących i mierzy ich zbieżność i rozbieżność po obu stronach linii zerowej. Nie ma dolnego lub górnego limitu skali, ponieważ miara MACD jest po prostu różnicą bieżących wartości każdej ze średnich kroczących.

MACD składa się z dwóch linii. Pierwsza przedstawia różnicę między wartościami dwóch wybranych średnich kroczących, a druga jest linią sygnałów, czyli średniej kroczącej z różnicy średnich kroczących (innymi słowy średnią kroczącą pierwszej linii). Sygnał MACD powstaje w momencie przecięcia przez pierwszą linię od dołu lub od góry drugiej linii (linii sygnałów). Miejsce przecięcia względem linii zerowej i kierunek przecięcia decydują, czy jest to sygnał kupna, czy sprzedaży:

  • Sygnał kupna MACD – powstaje, gdy pierwsza linia przecina od dołu drugą linię (linię sygnałów) poniżej wartości 0
  • Sygnał sprzedaży MACD – powstaje, gdy pierwsza linia przecina od góry drugą linię (linię sygnałów) powyżej wartości 0

Sygnały MACD powstają wolniej niż w przypadku oscylatora stochastycznego lub RSI, ponieważ MACD mierzy wartości z dłuższego okresu, jak w najpopularniejszych okresach 9, 14 czy 21 dni.

Wskaźnik MACD
Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są bardzo powszechnie używane przez inwestorów, gdyż pomagają ustalić, kiedy prawdopodobnie rozpocznie się lub zakończy ruch kursu zgodny z trendem lub przeciwny do niego.

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy kursu o znaczącej istotności, udowodnionej przeszłymi konsolidacjami lub odbiciami kursu. Uznaje się je za poziomy, w których popyt i podaż równoważą się. Przykładem wsparcia lub oporu mogłaby być linia trendu, którą ceny wielokrotnie testują i która ogranicza kurs w długim okresie. O kursach mówimy, że testują dany poziom wsparcia lub oporu. Nieudany test oznaczałby zakończenie próby przełamania poziomu wsparcia lub oporu i powrót do trendu.

Poziomy wsparcia i oporu
  • Poziom wsparcia – poziom, przy którym interesy kupujących równoważą się z interesami sprzedających. Wsparcie zaznacza się na cenach niższych od rynkowych, dlatego czasem mówi się o „wsparciu pod rynkiem”.
  • Poziom oporu – poziom, przy którym interesy sprzedających równoważą się z interesami kupujących.  Opór zaznacza się na cenach powyżej rynkowych.
  • Konsolidacja – ma miejsce, gdy rosnące ceny trafią na opór lub spadają na wsparcie. Rynek często utrzymuje wtedy przez pewien czas zbliżony kurs, aż interesy sprzedających i kupujących nie zostaną rozwiązane i nie nastąpi odwrócenie lub kontynuacja wcześniejszego trendu.

Wsparcie i opór mogą występować na poziomach przeszłych odpowiednio minimów i maksimów. Czym dłuższy okres, w którym dany poziom cen stanowi opór lub wsparcie, tym większe jego znaczenie.

Wskaźniki siły rynku

Wskaźników siły rynku używa się do ocenienia chwilowej siły lub słabości danego ruchu kursu. Zazwyczaj zmiany cen na rynku mają największy impet na początku i najmniejszy na końcu. Czym jest on większy, tym większe jest prawdopodobieństwo jego kontynuacji.

Wskaźniki siły rynku

RSI (Relative Strenght Index), czyli wskaźnik względnej siły rynku mierzony w skali od 0 do 100. Najpopularniejszymi okresami są: 9, 14 oraz 21 dni. RSI mierzy siłę ruchów wzrostowych w relacji do ruchów spadkowych. Sygnałem jest wejście lub opuszczenie przez wartość wskaźnika poziomu wyprzedania lub wykupienia rynku. Przyjmuje się, że wartość poniżej 25 oznacza poziom wyprzedania rynku, a wartość RSI powyżej 75 oznacza poziom wykupienia rynku.

Obszary wykupienia/wyprzedaży - USD/JPG (platforma TMS Direct)
Obszary wykupienia/wyprzedaży - USD/JPG (platforma TMS Direct)
Wskaźniki zmienności

Wskaźniki zmienności są miarą zakresu dziennych wahań cen w danym okresie czasu. Zmienność może być mierzona w oparciu o przeszłe ceny (zmienność historyczna) lub o przewidywane przyszłe zmiany cen (zmienność implikowana). Ruchy w implikowanej zmienności często poprzedzają modyfikację cen, a gwałtowne wahania zmienności mogą sygnalizować zwrot w ruchach cen na rynku w najbliższym czasie.

 

Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera to narzędzie składające się z linii (tzw. wstęg) opartych na zmienności kursu i znajdujących się powyżej i poniżej średniej kroczącej narysowanej na wykresie ceny. Stosuje się je do określenia zasięgu szczytów i dołków cenowych w kanale na podstawie aktualnej średniej kroczącej i przeszłej zmienności.

Rozpiętość wstęg Bollingera dostosowuje się do zmienności kursu: większa zmienność powoduje szerszą rozpiętość wstęg, a spadek zmienności powoduje zawężenie tego zakresu. Zbliżanie się kursu do dolnej i górnej wstęgi Bollingera jest miarą zmienności na rynku. Niektóre strategie inwestycyjne mogą wykorzystywać takie ruchy kursów, zakładając kupno, gdy kurs jest blisko dolnej, a sprzedaż, gdy kurs zbliża się do górnej wstęgi.

Wstęga Bollingera - EUR/PLN na przykładzie platformy TMS Direct
Wstęga Bollingera - EUR/PLN na przykładzie platformy TMS Direct