Analiza techniczna – oscylatory

Wskaźnik MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) składa się z kilku średnich kroczących i mierzy ich zbieżność i rozbieżność po obu stronach linii zerowej. Nie ma dolnego lub górnego limitu skali, ponieważ miara MACD jest po prostu różnicą bieżących wartości każdej ze średnich kroczących.

MACD składa się z dwóch linii. Pierwsza przedstawia różnicę między wartościami dwóch wybranych średnich kroczących, a druga jest linią sygnałów, czyli średniej kroczącej z różnicy średnich kroczących (innymi słowy średnią kroczącą pierwszej linii). Sygnał MACD powstaje w momencie przecięcia przez pierwszą linię od dołu lub od góry drugiej linii (linii sygnałów). Miejsce przecięcia względem linii zerowej i kierunek przecięcia decydują, czy jest to sygnał kupna, czy sprzedaży:

  • Sygnał kupna MACD – powstaje, gdy pierwsza linia przecina od dołu drugą linię (linię sygnałów) poniżej wartości 0
  • Sygnał sprzedaży MACD – powstaje, gdy pierwsza linia przecina od góry drugą linię (linię sygnałów) powyżej wartości 0

Sygnały MACD powstają wolniej niż w przypadku oscylatora stochastycznego lub RSI, ponieważ MACD mierzy wartości z dłuższego okresu, jak w najpopularniejszych okresach 9, 14 czy 21 dni.

Wskaźnik MACD
Wskaźniki siły rynku

Wskaźników siły rynku używa się do ocenienia chwilowej siły lub słabości danego ruchu kursu. Zazwyczaj zmiany cen na rynku mają największy impet na początku i najmniejszy na końcu. Czym jest on większy, tym większe jest prawdopodobieństwo jego kontynuacji.

Wskaźniki siły rynku

RSI (Relative Strenght Index), czyli wskaźnik względnej siły rynku mierzony w skali od 0 do 100. Najpopularniejszymi okresami są: 9, 14 oraz 21 dni. RSI mierzy siłę ruchów wzrostowych w relacji do ruchów spadkowych. Sygnałem jest wejście lub opuszczenie przez wartość wskaźnika poziomu wyprzedania lub wykupienia rynku. Przyjmuje się, że wartość poniżej 25 oznacza poziom wyprzedania rynku, a wartość RSI powyżej 75 oznacza poziom wykupienia rynku.

Obszary wykupienia/wyprzedaży - USD/JPG (platforma TMS Direct)
Obszary wykupienia/wyprzedaży - USD/JPG (platforma TMS Direct)