Usługa Zarządzania Aktywami

Wybierz strategię

Usługa Zarządzania Aktywami skierowana jest do osób szukających atrakcyjnych i alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych, wychodzących poza polski rynek. Skupienie się na rynkach zagranicznych umożliwia uniezależnienie od koniunktury na warszawskim parkiecie oraz optymalną dywersyfikację portfela Klienta.

TMS Obligacji Korporacyjnych
STRATEGIA RYNKU OBLIGACJI
POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane są na rynkach zagranicznych i są denominowane w walutach obcych. Analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów makroekonomicznych to podstawowe kryteria doboru instrumentów do portfela. Portfel jest zabezpieczany przed ryzykiem stopy procentowej poprzez dążenie zarządzającego do neutralizacji duration portfela. Zarządzający dąży do pełnego zabezpieczenia zainwestowanych środków przed ryzykiem walutowym.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest uzyskiwanie dochodu z odsetek oraz wzrost wartości portfela w wyniku wzrostu wartości obligacji. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o średnim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowanie niski poziom ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura portfela zakłada następujące udziały:

 • Instrumenty dłużne - od 0% do 20% wartości portfela
 • ETF-y oparte o instrumenty dłużne - od 80% do 100% wartości portfela
 • Instrumenty pochodne oparte o instrumenty dłużne lub o ETF-y oparte o instrumenty dłużne - do 20% wartości portfela
ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

3 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD

Indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index Hedged USD należy do rodziny indeksów Bloomberg Barclays, które są jednymi z najbardziej istotnych i popularnych w zakresie benchmarków dla rynku obligacji. W skład indeksu wchodzą obligacje ponad 2 tys. przedsiębiorstw z ponad 50 krajów i 20 sektorów gospodarki, a udział 5 największych podmiotów nie przekracza 5%, co zapewnia bardzo wysoki poziom dywersyfikacji portfela i znaczne ograniczenie ryzyka kredytowego emitenta. W skład indeksu wchodzą tylko serie obligacji, które posiadają rating inwestycyjny przyznany przez agencje ratingowe (powyżej BBB- lub Baa). Indeks w wersji „hedged USD” zakłada pełne zabezpieczenie ryzyka walutowego.

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wartość początkowa wymagana do podpisania umowy: 100 000 zł lub równowartość w wybranej walucie obcej.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO
 • Niski poziom ryzyka
 • Brak dźwigni finansowej
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 20% wartości portfela
TMS Innowacji i Technologii
STRATEGIA RYNKU AKCJI
POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane są głównie na rynkach zagranicznych, w spółki z sektora nowych technologii oraz innowacji takich jak m.in. Internet of Things, produkcja i dystrybucja gier komputerowych, układów optycznych i scalonych, automatyka i robotyka przemysłowa oraz produkcja pojazdów elektrycznych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela przy zachowaniu określonych limitów inwestycyjnych i wysokiego poziomu dywersyfikacji portfela.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie wysokim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla osób akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w założonym horyzoncie inwestycyjnym.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura portfela zakłada następujące udziały:

 • akcje - od 70% do 100% wartości portfela
 • ETF-y oparte o akcje - od 0% do 30% wartości portfela
 • instrumenty pochodne oparte o akcje lub o ETF-y oparte o akcje - od 0% do 40% wartości portfela
ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

5 lat

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

100% NASDAQ Composite Index

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wartość początkowa wymagana do podpisania umowy: 100 000 zł lub równowartość w walucie obcej.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO
 • Wysoki poziom ryzyka
 • Maksymalny poziom dźwigni finansowej 1,4:1
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 40% wartości portfela
TMS Stable Growth
STRATEGIA STABILNEGO WZROSTU
POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane są głównie na rynkach zagranicznych, jak również na rynku polskim oraz mogą być denominowane w walucie polskiej lub w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela. Stabilny skład i struktura portfela, zaangażowanie w poszczególne kategorie lokat utrzymywane jest w średnim okresie.

CEL INWESTYCYJNY

Celem strategii TMS Stable Growth jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie niskim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o średnim horyzoncie inwestycyjnym i nie akceptujących wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumentów dłużnych nie mniejszy niż 60% i nie większy niż 80% jego wartości oraz
 • udział instrumentów akcyjnych od 20% do maksymalnie 40% wartości portfela.
ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

3 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

30% MSCI World + 70% Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO
 • Umiarkowanie niski poziom ryzyka.
 • Brak dźwigni finansowej.
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 20% wartości portfela.
TMS Balanced
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONA
Polityka Inwestycyjna

Inwestycje dokonywane zarówno są głównie na rynkach zagranicznych, jak i również na rynku polskim oraz, mogą być denominowane w walucie polskiej jak i lub w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela. Stabilny skład i struktura portfela, zaangażowanie w poszczególne kategorie lokat utrzymywane jest w długim okresie.

CEL INWESTYCYJNY

Celem strategii TMS Balanced jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumentów dłużnych nie mniejszy niż 40% i nie większy niż 60% jego wartości oraz
 • udział instrumentów akcyjnych od 40% do maksymalnie 60% wartości portfela.
ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

4 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

50% MSCI World + 50% Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO
 • Średni poziom ryzyka.
 • Brak dźwigni finansowej.
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 20% wartości portfela.
TMS Global Select
Połączenie strategii absolutnej stopy zwrotu ze strategią long/short
POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane są zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim, mogą być denominowane w walucie polskiej jak i w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela. W ramach strategii zajmowane są przeciwstawne pozycje na relatywnie niedowartościowanych i przewartościowanych instrumentach finansowych, głównie na rynkach akcji.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach. W założeniach portfel powinien być lepszy od zrównoważonego zarówno na wzrostach jak i na spadkach. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumenty dłużne od 40% do 100% wartości portfela,
 • akcje oraz instrumenty, których cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny akcji, jako suma pozycji długich i krótkich w tych instrumentach (liczona jako wartość bezwzględna), nie może łącznie przekraczać 85% wartości portfela; alokacja netto w akcje zawiera się w przedziale od minus 25% do plus 45%;
 • maksymalnie do 15% aktywów w instrumenty oparte o surowce, towary lub indeks surowców lub towarów.
ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

4 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

WIBID 3M + 1.5%

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

wymagana do podpisania umowy wynosi 250 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

Umiarkowany poziom ryzyka.
Maksymalny poziom dźwigni finansowej 2:1.
Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 100% wartości portfela.

TMS Long/Short
STRATEGIA ABSOLUTNEJ
STOPY ZWROTU
Polityka Inwestycyjna

Analiza makroekonomiczna, czynniki fundamentalne analizowane w kategoriach relatywnych oraz analiza techniczna jako narzędzia do aktywnego poszukiwania okazji inwestycyjnych. Inwestycje dokonywane zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim, mogą być denominowane w walucie polskiej jak i w walutach obcych.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach, poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji na relatywnie niedowartościowanych i przewartościowanych instrumentach finansowych, głównie na rynkach akcji.

SKŁAD PORTFELA

Poziom zaangażowania portfela w poszczególne kategorie lokat zmienia się w zależności od zidentyfikowanych okazji inwestycyjnych, zmian relatywnych wartości akcji, indeksów rynkowych, walut oraz towarów.

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

WIBID 3M +1,5%

AKCJE

Akcje, prawa do akcji, notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na uznane indeksy, indeksy giełdowe na akcje oraz oparte na nich kontrakty na różnice oraz tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym, liczone jako wartość bezwzględna krótkich i długich pozycji, maksymalnie do 80% aktywów. Akcje jednego emitenta do 2% aktywów.

OBLIGACJE

Instrumenty dłużne lub tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF notowane na uznanych rynkach regulowanych do 20% aktywów łącznie.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

Maksymalna wartość zaangażowania w instrumenty pochodne liczona jako suma wartości ryzyka nie może przekroczyć 100% wartości portfela, maksymalny poziom zaangażowania oznacza stosunek wartości ekspozycji do wartości portfela równy 1 do 1 (brak dźwigni).

TMS Global Return
STRATEGIA ABSOLUTNEJ
STOPY ZWROTU
POLITYKA INWESTYCYJNA

Strategia absolutnej stopy zwrotu jest specyficznym typem strategii inwestycyjnej, której mandat i założenia dopuszczają przejściowy brak zaangażowania w dane klasy aktywów, jak również krótkie pozycje w wybranych walorach. W związku z tym, konstrukcja limitów zaangażowania jest maksymalnie elastyczna i dopuszcza zarówno zerowe jak i maksymalne zaangażowanie w instrumenty pochodne. Jednakże, portfel inwestycyjny jest budowany przede wszystkim w oparciu o instrumenty kasowe, a nie pochodne, które to służą jedynie dopełnieniu założonej ekspozycji.

CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI POLITYKI INWESTYCYJNEJ STRATEGII ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU SĄ:
 • elastyczna alokacja środków między aktywami w zależności od koniunktury na rynkach finansowych, co oznacza:
  - możliwość przejściowego braku ekspozycji na daną klasę aktywów,
  - zerowe zaangażowanie w dowolną z grup instrumentów finansowych, wymienionych w liście strategii inwestycyjnych,
 • szerokie spektrum inwestycyjne brak benchmarku bazującego na indeksach rynków akcji lub obligacji,
 • dążenie do niższej zmienności wyniku inwestycyjnego niż w modelowych strategiach akcyjnych opartych o benchmarki rynkowe.
CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Inwestycje dokonywane zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim, mogą być denominowane w walucie polskiej jak i w walutach obcych, obejmują ekspozycję na główne klasy aktywów:

- Akcje, prawa do akcji, notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na uznane indeksy, indeksy giełdowe na akcje oraz oparte na nich kontrakty na różnice oraz tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym, łączna maksymalna ekspozycja do 75% wartości portfela.

- Instrumenty dłużne lub tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF notowane na uznanych rynkach regulowanych do 100% aktywów łącznie.

- Maksymalnie łącznie do 25% aktywów w instrumenty oparte o jeden surowiec, towar lub indeks surowców lub towarów.

SKŁAD PORTFELA

Poziom zaangażowania portfela w poszczególne kategorie lokat zmienia się w zależności od koniunktury na rynkach finansowych. Stosowane są elementów strategii aktywnej alokacji w celu wykorzystywania okazji inwestycyjnych.

ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

4 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

WIBID 3M + 1.5%

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

Umiarkowanie wysoki poziom ryzyka. Maksymalny poziom dźwigni finansowej 2:1. Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 100% wartości portfela.

TMS Dynamic
STRATEGIA AGRESYWNA
POLITYKA INWESTYCYJNA

Inwestycje dokonywane zarówno są głównie na rynkach zagranicznych, jak i również na rynku polskim, oraz mogą być denominowane w walucie polskiej lub w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru instrumentów do portfela. Strategia przeznaczona jest dla klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w związku z wysokim udziałem instrumentów akcyjnych w portfelu.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy relatywnie wysokim poziomie ryzyka. Strategia przeznaczona jest dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym i akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA

Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

 • instrumentów dłużnych nie większy niż 20% jego wartości oraz
 • udział instrumentów akcyjnych od 60% do maksymalnie 120% wartości portfela.
ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

5 lat

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

BENCHMARK

90% MSCI World + 10% Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO
 • Wysoki poziom ryzyka.
 • Maksymalny poziom dźwigni finansowej 1,4:1.
 • Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 70% wartości portfela.
TMS STRATEGIA
INDYWIDUALNA

TMS Strategia Indywidualna jest to usługa polegająca na dopasowaniu wszystkich lub poszczególnych parametrów zarządzanego portfela do specyficznych wymagań klienta. Ustalane są w szczególności limity zaangażowania w klasy aktywów oraz benchmarki. Stawki opłat są również negocjowane. Minimalna wartość portfela dla tej usługi wynosi 500 000 zł. Uzgodnieniom z Klientem podlegają następujące parametry strategii inwestycyjnej:

POLITYKA INWESTYCYJNA

Ustalana indywidualnie z Klientem.

CEL INWESTYCYJNY

Ustalany indywidualnie z Klientem.

SKŁAD PORTFELA

Ustalany indywidualnie z Klientem.

ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY

Ustalany indywidualnie z Klientem.

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)

Ustalana indywidualnie z Klientem.

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA

Wymagana do podpisania umowy wynosi 500 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

Ustalany indywidualnie z Klientem.

Kontakt z ekspertem TMS Brokers

Kto jest administratorem Twoich danych?
OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.