QUERCUS TFI SA nabycie znacznego pakietu akcji

22-03-2013 17:55
22.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2013

Quercus TFI S.A. (dalej "Spółka") informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Sebastiana Buczka, działającego w imieniu Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (podmiotu zależnego od Pana Sebastiana Buczka), Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku wniesienia 5 900 000 akcji Spółki w drodze aportu do Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dniu 20 marca 2013 r.

Przed zmianą udziału Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie nie posiadała akcji Spółki.

Na dzień 20 marca 2013 r. Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadała 5 900 000 akcji Spółki, co stanowi 8,30% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 5 900 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra