Dług publ. ESA'95 wzrośnie w '13 do 55,8 proc. PKB z 55,6 proc. w '12 - APK

29-04-2013 09:01
29.04. Warszawa (PAP) - Dług publiczny, liczony według metodologii Unii Europejskiej wzrośnie w 2013 roku do 55,8 proc. PKB z 55,6 proc. w 2012 roku, a następnie od 2014 roku prognozowany jest spadek relacji długu do PKB - wynika z Aktualizacji Programu Konwergencji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, do którego dotarła PAP.

"Zmiany relacji długu do PKB w latach 2013-16 będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (dług Skarbu Państwa stanowi ponad 85 proc. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych), tempa wzrostu PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, w tym zwłaszcza do euro" - napisano w dokumencie.

"Istotnym uwarunkowaniem wpływającym na potrzeby pożyczkowe budżetu państwa będzie wejście w życie nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20, która przełoży się na wynik budżetu środków europejskich w kolejnych latach" - dodano.

Z programu konwergencji wynika również, że na wielkość potrzeb pożyczkowych wpływ będą miały przychody z prywatyzacji oraz saldo lokat wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych w ramach konsolidacji zarządzania płynnością.

"Założono, że wprowadzony zostanie kolejny etap konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych, co przyczyni się do ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu" - napisano.

Resort finansów podaje również, że zmiany długu pozostałych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wynikały głównie ze zmiany zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (wzrost zadłużenia będzie związany z zaciąganiem zobowiązań na realizację inwestycji drogowych w ramach nowej perspektywy unijnej) oraz przewidywanego stopniowego oddłużania się samorządów.

"W horyzoncie aktualizacji relacja długu do PKB według metodologii UE ukształtuje się na poziomie 54,5 proc." - głosi dokument.

Poniżej dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec roku (w proc. PKB):

<PRE> '12 '13 '14 '15 '16

Dług publ. 55,6 55,8 55,7 55,6 54,5

Składniki wzrostu długu

Wynik pierwotny 1,1 0,8 0,9 0,5 -0,5Odsetki 2,8 2,7 2,4 2,2 2,1Dostosowania stanów -4,6 -3,3 -3,4 -2,9 -2,7i przepływów różnica między 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 kasowym a memoriałowym akumulacja netto -0,6 -1,6 -0,3 0,8 1,1 aktywów fin. prywatyzacja -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 różnice kursowe -4,1 -1,9 -3,2 -3,9 -3,9 i inne

Pozostałe istotne dane

Płynne środki fin. 3,0 1,8 1,7 1,6 1,6Wykup długu od końca 8,7 5,8 5,4 5,6 4,4roku poprzedniegoUdział długu 30,4 29,7 29,8 28,9 27,7w walucie (w proc.)Średnia zapadalność 5,5 5,3-5,5 5,3-5,6 5,3-5,7 5,3-5,8

</PRE>

Bartłomiej Godusławski (PAP)

bg/ osz/