Zmiana regulaminu dla usługi TMS Direct, TMS MiniDirect, GO4X oraz TMS Connect i TMS Pro

05-03-2015 18:48
Szanowni Klienci, w dniu 5 marca zmianie ulega Regulaminu Świadczenia Usługi TMS Direct, TMS MiniDirect, GO4X oraz TMS Connect i TMS Pro.

Lista zmian w Regulaminach:

 

Regulamin TMS Direct:

 • Zmiana paragrafu 1 w punkcie 13:

Przed zmianą: Kurs Konwersji – Kurs Wyceny dla każdej z walut będącej elementem instrumentu bazowego w stosunku do PLN ustalany na zakończenie każdego dnia roboczego i podawany na stronach internetowych TMS Brokers lub/i dostępny w POK TMS Brokers w Tabeli Kursów Konwersji, służący w szczególności do rozliczenia wyniku finansowego na zawartych transakcjach.

Po zmianie: Kurs Konwersji – bieżący kurs rynkowy bid dla należności oraz ask dla zobowiązań dla każdego Instrumentu Finansowego w Systemie Transakcyjnym. Kurs Konwersji ustalany jest w momencie zamknięcia pozycji w całości lub w części i służy w szczególności do rozliczenia wyniku finansowego na zawartych transakcjach.

 • Dodanie w paragrafie 13 ustępu 7 o treści:

Otwarcie każdego kolejnego Rachunku Pieniężnego następuje również na podstawie telefonicznej dyspozycji Klienta złożonej podczas rozmowy z pracownikiem TMS Brokers pod numerem wskazanym w Karcie Informacyjnej o TMS Brokers lub na elektronicznej podstawie dyspozycji złożonej w serwisie TMS NonStop, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

 • Zmiana paragrafu 73 w ustępie 10:

Przed zmianą: Informacje o Rozbieżnościach niespełniające warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie…

Po zmianie: Informacje o Rozbieżnościach niespełniające warunków zapisanych w niniejszym paragrafie…

 

Regulamin TMS MiniDirect:

 • Zmiana paragrafu 1 w punkcie 12:

Przed zmianą: Kurs Konwersji – Kurs Wyceny dla każdej z walut będącej elementem instrumentu bazowego w stosunku do PLN ustalany na zakończenie każdego dnia roboczego i podawany na stronach internetowych TMS Brokers lub/i dostępny w POK TMS Brokers w Tabeli Kursów Konwersji, służący w szczególności do rozliczenia wyniku finansowego na zawartych transakcjach.

Po zmianie: Kurs Konwersji – bieżący kurs rynkowy bid dla należności oraz ask dla zobowiązań dla każdego Instrumentu Finansowego w Systemie Transakcyjnym. Kurs Konwersji ustalany jest w momencie zamknięcia pozycji w całości lub w części i służy w szczególności do rozliczenia wyniku finansowego na zawartych transakcjach.

 • Dodanie w paragrafie 13 ustępu 6 o treści:

Otwarcie każdego kolejnego Rachunku Pieniężnego następuje również na podstawie telefonicznej dyspozycji Klienta złożonej podczas rozmowy z pracownikiem TMS Brokers pod numerem wskazanym w Karcie Informacyjnej o TMS Brokers lub na podstawie elektronicznej dyspozycji złożonej w serwisie TMS NonStop, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

 

Regulamin TMS GO4X:

 • Dodanie w paragrafie 14 ustępu 8 o treści:

Otwarcie każdego kolejnego Rachunku Pieniężnego następuje również na podstawie telefonicznej dyspozycji Klienta złożonej podczas rozmowy z pracownikiem TMS Brokers pod numerem wskazanym w Karcie Informacyjnej o TMS Brokers lub na podstawie elektronicznej dyspozycji złożonej w serwisie TMS NonStop, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

 • Dodanie w paragrafie 41 ustępu 7 o treści

TMS Brokers ma prawo do zamknięcia pozycji Klienta, dla których od momentu ich otwarcia upłynęło więcej 365 dni. Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim ustalana są zarządzeniem Prezesa TMS Brokers.

 

Regulamin TMS Connect

 • Dodanie w paragrafie 14 ustępu 8 o treści:

Otwarcie każdego kolejnego Rachunku Pieniężnego następuje również na podstawie telefonicznej dyspozycji Klienta złożonej podczas rozmowy z pracownikiem TMS Brokers pod numerem wskazanym w Karcie Informacyjnej o TMS Brokers lub na podstawie elektronicznej dyspozycji złożonej w serwisie TMS NonStop, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

 • Dodanie w paragrafie 41 ustępu 6 o treści:

TMS Brokers ma prawo do zamknięcia pozycji Klienta, dla których od momentu ich otwarcia upłynęło więcej 365 dni. Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim ustalana są zarządzeniem Prezesa TMS Brokers.

 

Regulamin TMS Pro:

 • W paragrafie 14 dodaje się ustęp 8 o następującej treści:

Otwarcie każdego kolejnego Rachunku Pieniężnego następuje również na podstawie telefonicznej dyspozycji Klienta złożonej podczas rozmowy z pracownikiem TMS Brokers pod numerem wskazanym w Karcie Informacyjnej o TMS Brokers lub na podstawie elektronicznej dyspozycji złożonej w serwisie TMS NonStop, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

 • Zmianie ulega treść paragrafu 51 ustęp 3 o treści:

Przed zmianą: TMS Brokers na koniec każdego dnia przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta raport obejmujący zestawienie zamkniętych w danym dniu pozycji, zestawienie otwartych pozycji oraz zestawienie zleceń oczekujących wraz z podsumowaniem stanu środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta. Jeżeli Klient nie wskaże w Karcie Danych Klienta adresu poczty elektronicznej, przekazanie Klientowi powyższego raportu będzie następowało poprzez złożenie wydruku raportu w POK.

Po zmianie: TMS Brokers udostępnia Klientowi w systemie transakcyjnym dane dotyczące zawartych transakcji oraz  zleceń oczekujących wraz z historią i podsumowaniem stanu środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta.

 

Pełna treść Regulaminów dostępna jest w zakładce dokumenty.