Wzrost liczby miejsc pracy głównie dzięki pracy subsydiowanej - NBP

21-03-2013 10:29
21.03. Warszawa (PAP) - Obserwowany na początku 2013 roku wyraźny wzrost liczby miejsc pracy wynika głównie ze wzrostu liczby miejsc pracy subsydiowanych - ocenia w raporcie kwartalnym NBP.

"W 4q2012 obserwowano pewną stabilizację po stronie popytu na pracę, której towarzyszyły krótkookresowe wahania liczby wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów pracy. Odnotowany na początku tego roku wyraźny wzrost ogólnej liczby wakatów wynikał jednak głównie z większej liczby subsydiowanych miejsc pracy, w mniejszym zaś stopniu ze zwiększenia "rynkowej" części popytu.W 4q2012 popyt na pracę mierzony liczbą wakatów zgłaszanych do urzędów pracy zdawał się wykazywać pewne oznaki ożywienia. Przeciętna liczba wolnych miejsc pracy wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,8 proc. kdk sa (wobec -8,0 proc. kdk w 3q2012) do poziomu 71 tys. Po wyłączeniu subsydiowanej części ofert widoczna była stabilizacja liczby ofert zgłaszanych do UP w ciągu miesiąca na relatywnie niskim poziomie ok. 41 tys." - napisał NBP w raporcie poświęconym rynkowi pracy w IV kwartale.

"Podobnie, wzrosty odnotowane w pierwszych miesiącach 1q2013 (o 15,4 proc. mdm w styczniu i 7,2 proc. mdm w lutym b.r., wg szacunków MPiPS) związane były z bardziej intensywną kreacją subsydiowanych miejsc pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy. W szczególności liczba miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła w styczniu b.r. skokowo o ponad 9 tys. (po usunięciu efektów sezonowych o 45,9 proc. mdm). Tempo wzrostu niesubsydiowanej części wakatów było znacznie niższe (w styczniu 4,3 proc. mdm ). Niemniej jednak w zauważalny sposób przyczyniło się do wyhamowania dotychczas malejącego trendu "rynkowej" części popytu na pracę" - dodano. (PAP)

map/ ana/