Wskaźnik ryzyka krajowego dla Polski w VIII bez zmian, wzrosło ryzyko długu - EIU

20-09-2013 17:15
20.09. Londyn (PAP/Bloomberg) - Obliczany przez Economist Intelligence Unit ogólny wskaźnik ryzyka dla Polski w sierpniu 2013 r. utrzymał się na poziomie 38 pkt. Miara ryzyka długu wzrosła o 1 pkt.

Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko.

Poniżej wskaźniki:

<PRE> 2012 2013Ryzyko XI XII I II III IV V VI VII VIII

ryzyko krajowe 37 36 36 37 38 37 37 38 38 38

długu 42 41 41 42 43 42 42 43 42 43waluty 35 34 35 35 36 35 35 38 38 38systemu bankowego 33 32 33 33 34 33 33 34 34 34polityczne 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24gospodarcze 45 45 43 43 43 43 43 43 43 43</PRE>

Wskaźnik ryzyka krajowego to średnia wskaźników ryzyka długu, waluty i systemu bankowego.

Ryzyko długu określa ryzyko wystąpienia zaległości w płatnościach odsetek lub kapitału od długu rządowego bądź gwarantowanego przez rząd.

Ryzyko walutowe określa ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy dewaluacji nominalnego kursu waluty krajowej względem euro bądź dolara o 25 proc. lub więcej.

Ryzyko systemu bankowego określa ryzyko niewypłacalności banku lub banków, których udział w aktywach krajowego systemu bankowego wynosi 10 proc. lub więcej.

Ryzyko polityczne określa ryzyko wystąpienia zdarzeń politycznych, które mogłyby spowodować zawirowania na rynku walutowym bądź wpłynąć na spłacanie zobowiązań państwa.

Ryzyko gospodarcze określa ryzyka związane ze zmiennymi makroekonomicznymi bardziej o charakterze strukturalnym niż acyklicznymi. (PAP)

mj/ ana/