Wskaźnik ryzyka dla Polski w II '13 wzrósł o 1 pkt - EIU

07-03-2013 09:07
07.03. Londyn (PAP/Bloomberg) - Obliczany przez Economist Intelligence Unit wskaźnik ryzyka dla Polski w lutym 2013 r. wyniósł 37 pkt. wobec 36 pkt. w styczniu 2012 r. W lutym o 1 pkt wzrosła miara ryzyka długu.

Poniżej wskaźniki:

<PRE> 2012 2013Ryzyko VIII IX X XI XII I II

ryzyko krajowe 37 37 37 37 36 36 37

długu 42 42 42 42 41 41 42waluty 36 35 35 35 34 35 35systemu bankowego 34 33 33 33 32 33 33polityczne 24 24 24 24 24 24 24gospodarcze 45 45 45 45 45 43 43</PRE>

Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko.

Wskaźnik ryzyka krajowego to średnia wskaźników ryzyka długu, waluty i systemu bankowego.

Ryzyko długu określa ryzyko wystąpienia zaległości w płatnościach odsetek lub kapitału od długu rządowego bądź gwarantowanego przez rząd.

Ryzyko walutowe określa ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy dewaluacji nominalnego kursu waluty krajowej względem euro bądź dolara o 25 proc. lub więcej.

Ryzyko systemu bankowego określa ryzyko niewypłacalności banku lub banków, których udział w aktywach krajowego systemu bankowego wynosi 10 proc. lub więcej.

Ryzyko polityczne określa ryzyko wystąpienia zdarzeń politycznych, które mogłyby spowodować zawirowania na rynku walutowym bądź wpłynąć na spłacanie zobowiązań państwa.

Ryzyko gospodarcze określa ryzyka związane ze zmiennymi makroekonomicznymi bardziej o charakterze strukturalnym niż acyklicznymi. (PAP)

mj/ asa/