We IX większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS

20-09-2013 14:28
20.09. Warszawa (PAP) - We wrześniu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie - wynika z badania GUS.

"Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed rokiem, ale mniej niekorzystne niż przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najlepiej, choć mniej optymistycznie niż przed rokiem i podobnie jak przed miesiącem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w komunikacie.

POPYT

Według GUS we wrześniu podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, najbardziej znaczący - jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Wzrost popytu na oferowane usługi zgłaszają jedynie firmy z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

"Na najbliższe trzy miesiące najbardziej znaczący wzrost popytu przewidują jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Największy spadek popytu, szybszy od zgłaszanego w sierpniu, prognozują podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia" - napisano.

SPRZEDAŻ

Zgodnie z badaniem GUS we wrześniu firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują ograniczenie sprzedaży, najbardziej znaczące - jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Wzrost sprzedaży zgłaszają jedynie podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

"Największy wzrost sprzedaży w najbliższych trzech miesiącach, zbliżony do prognozowanego w sierpniu, przewidują przedsiębiorstwa z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej znaczącego spadku sprzedaży oczekują jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia" - napisano.

SYTUACJA FINANSOWA

GUS podaje, że we wrześniu firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują pogorszenie swojej sytuacji finansowej, największe - z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja. Jako jedyne pozytywnie sytuację finansową oceniają jednostki z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

"Na najbliższe trzy miesiące najbardziej znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej spodziewają się podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najbardziej optymistyczne prognozy w tym zakresie zgłaszają dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano.

CENY

Według GUS w przedsiębiorstwach należących do większości badanych sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług, przede wszystkim w jednostkach z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

"Niewielki wzrost cen na swoje usługi przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości, pozostała działalność usługowa, edukacja" - napisano.

ZATRUDNIENIE

GUS podaje, że jednostki większości badanych sekcji usługowych planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia.

"Największą skalę zwolnień, bardziej znaczącą od zapowiadanej w sierpniu, deklarują dyrektorzy jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Niewielki wzrost zatrudnienia planują jedynie kierujący podmiotami z sekcji informacja i komunikacja oraz edukacja" - napisano.(PAP)

jba/ osz/