W VIII większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS

23-08-2013 14:32
23.08. Warszawa (PAP) - W sierpniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS. Firmy z większości badanych sekcji sygnalizują spadek popytu na usługi i ograniczenie sprzedaży. W większości sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług i redukcje zatrudnienia.

"W sierpniu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed miesiącem i przed rokiem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna" - napisano w piątkowym komunikacie.

"Najlepiej, bardziej optymistycznie niż przed miesiącem, ale mniej pozytywnie niż przed rokiem oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - dodano.

POPYT

W sierpniu podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, najbardziej znaczący - jednostki z sekcji edukacja.

Wzrost popytu na oferowane usługi zgłaszają jedynie firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Na najbliższe trzy miesiące najbardziej znaczący wzrost popytu przewidują jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Największy spadek popytu, zbliżony do zgłaszanego w lipcu, prognozują podmioty z sekcji pozostała działalność usługowa.

SPRZEDAŻ

W sierpniu firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują ograniczenie sprzedaży, najbardziej znaczące - jednostki z sekcji edukacja. Wzrost sprzedaży zgłaszają jedynie podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Największy wzrost sprzedaży w najbliższych trzech miesiącach, szybszy od prognozowanego w lipcu, przewidują przedsiębiorstwa z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Najbardziej znaczącego spadku sprzedaży oczekują jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa.

SYTUACJA FINANSOWA

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw ze wszystkich sekcji objętych badaniem (z wyjątkiem podmiotów z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz sekcji zakwaterowanie i gastronomia) jest w sierpniu oceniana nadal niekorzystnie. Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji finansowej zgłaszają jednostki z sekcji edukacja oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Na najbliższe trzy miesiące prognozy sytuacji finansowej podmiotów większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczącego pogorszenia w tym zakresie spodziewają się podmioty z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, pozostała działalność usługowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Poprawę sytuacji finansowej przewidują tylko dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz - w niewielkim stopniu - z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz informacja i komunikacja.

CENY

W przedsiębiorstwach należących do większości badanych sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług, przede wszystkim w jednostkach z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Niewielki wzrost cen na swoje usługi przewidują jedynie dyrektorzy jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości, pozostała działalność usługowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

ZATRUDNIENIE

Jednostki większości badanych sekcji usługowych planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia. Największą skalę zwolnień, lecz mniejszą od zapowiadanej w lipcu, deklarują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Niewielki wzrost zatrudnienia planują jedynie kierujący podmiotami z sekcji informacja i komunikacja.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 3 (przed miesiącem minus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 17 proc. (w lipcu odpowiednio 12 proc. i 19 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mniej niekorzystne oceny koniunktury mogą być związane z mniej pesymistycznymi ocenami bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej oraz pozytywnymi prognozami popytu i sprzedaży. Poprawiły się również negatywne przewidywania w zakresie sytuacji finansowej" - napisano w komunikacie.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen usług. Planowane w tej grupie firm redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od zapowiadanych przed miesiącem" - dodano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 2 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury odnotowuje 17 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 15 proc. (w lipcu odpowiednio 19 proc. i 15 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej korzystne niż przed miesiącem. Prognozy w tym zakresie są nieznacznie negatywne, wobec pozytywnych z lipca" - napisano w komunikacie.

"Sygnalizowane jest utrzymywanie się spadku bieżących cen usług, w najbliższych miesiącach mogą one spadać znacznie szybciej niż to prognozowano w lipcu. W tej grupie firm planowane są redukcje zatrudnienia" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 8 (przed miesiącem plus 6). Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 8 proc. (w lipcu odpowiednio 15 proc. i 9 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mimo bardziej pesymistycznych ocen bieżącego popytu i sprzedaży, aktualna sytuacja finansowa oceniana jest mniej niekorzystnie niż przed miesiącem. Prognozy popytu i sprzedaży są nieco bardziej optymistyczne od formułowanych w lipcu, a przyszła sytuacja finansowa może zacząć się poprawiać" - napisano.

"Sygnalizowany jest wolniejszy spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen. W tej grupie firm planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco szybszy od prognozowanego w lipcu" - dodano.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21 (przed miesiącem plus 18). Poprawę koniunktury odnotowuje 25 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 4 proc. (w lipcu odpowiednio 25 proc. i 7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bardziej korzystne oceny koniunktury mogą być związane z bardziej optymistycznymi ocenami i prognozami popytu oraz sprzedaży. Aktualna sytuacja finansowa również oceniana jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem; prognozy są korzystniejsze niż w lipcu" - napisano w komunikacie.

"Odnotowany jest mniejszy spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen usług. Planowane w tej grupie jednostek redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniejsze od zapowiadanych w lipcu" - dodano.(PAP)

fdu/ asa/