W V większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS

22-05-2013 14:21
22.05. Warszawa (PAP) - W maju większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS. Firmy sygnalizują spadek popytu na usługi i ograniczenie sprzedaży. W większości badanych sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług i redukcje zatrudnienia.

"W maju większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż w kwietniu i przed rokiem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji edukacja" - napisano w środowym komunikacie.

"Najlepiej, choć mniej optymistycznie niż przed miesiącem i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Bardzo pozytywne oceny koniunktury sygnalizują również firmy z sekcji informacja i komunikacja - ich opinie są zbliżone do zgłaszanych w kwietniu i przed rokiem" - dodano.

POPYT

W maju podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, najbardziej znaczący - jednostki z sekcji edukacja. Wzrost popytu na oferowane usługi zgłaszają firmy z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Na najbliższe trzy miesiące najbardziej znaczący wzrost popytu przewidują jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Istotnego spadku popytu, szybszego niż w kwietniu, spodziewają się podmioty z sekcji edukacja.

SPRZEDAŻ

W maju firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują ograniczenie sprzedaży, najbardziej znaczące - jednostki z sekcji edukacja. Wzrost sprzedaży zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz zakwaterowanie i gastronomia.

Największy wzrost sprzedaży w najbliższych trzech miesiącach przewidują przedsiębiorstwa z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej znaczący spadek sprzedaży prognozują jednostki z sekcji edukacja.

SYTUACJA FINANSOWA

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw ze wszystkich sekcji objętych badaniem (z wyjątkiem podmiotów z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa) jest w maju oceniana nadal niekorzystnie. Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji finansowej zgłaszają jednostki z sekcji edukacja.

Na najbliższe trzy miesiące prognozy sytuacji finansowej podmiotów większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczącego pogorszenia w tym zakresie spodziewają się podmioty z sekcji edukacja. Poprawę sytuacji finansowej przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja.

CENY

W przedsiębiorstwach należących do większości badanych sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług, przede wszystkim w jednostkach z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Wzrost cen na swoje usługi przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości, zakwaterowanie i gastronomia oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

ZATRUDNIENIE

Jednostki większości badanych sekcji usługowych (z wyjątkiem podmiotów z sekcji zakwaterowanie i gastronomia) planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia. Największą skalę zwolnień deklarują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 3 (przed miesiącem minus 5). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 18 proc. (w kwietniu odpowiednio 14 proc. i 19 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mniej pesymistyczne oceny koniunktury są związane z mniej negatywnymi ocenami bieżącego popytu i sprzedaży, a w konsekwencji sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące popytu i sprzedaży są nieco mniej korzystne od formułowanych w kwietniu, mogą się utrzymać negatywne prognozy sytuacji finansowej" - napisano w komunikacie.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen usług" - dodano.

"Planowane na najbliższe trzy miesiące redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do prognozowanych w kwietniu" - napisano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 1 (przed miesiącem minus 4). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 18 proc. (w kwietniu odpowiednio 16 proc. i 20 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku bieżący popyt i sprzedaż oceniane są korzystnie, oceny aktualnej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, lepsze od przewidywań z kwietnia" - napisano w komunikacie.

"Bieżące ceny mogą nieznacznie wzrosnąć, na najbliższe miesiące prognozowany jest ich dalszy wzrost" - dodano.

"W tej grupie firm planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia" - napisano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 9. Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 7 proc. (w kwietniu odpowiednio 17 proc. i 8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są optymistyczne, natomiast bieżące oceny w tym zakresie są nadal negatywne" - napisano.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen" - dodano.

"W tej grupie firm możliwe są nieznaczne redukcje zatrudnienia" - napisano.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 20 (przed miesiącem plus 23). Poprawę koniunktury odnotowuje 25 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w kwietniu odpowiednio 28 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są nieco mniej korzystnie niż przed miesiącem, zgłaszane opinie dotyczące aktualnej sytuacji finansowej są zbliżone do pozytywnych z kwietnia. Utrzymują się optymistyczne prognozy popytu i sprzedaży, sytuacja finansowa w najbliższych trzech miesiącach może się poprawiać wolniej niż oczekiwano w kwietniu" - napisano.

"Sygnalizowany jest szybszy niż w kwietniu spadek bieżących i przyszłych cen" - dodano.

"Planowane w tej grupie jednostek redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do oczekiwanych w ubiegłym miesiącu" - napisano.(PAP)

fdu/ ana/