W kolejnych latach stawki VAT pozostaną na niezmienionym poziomie - program konwergencji

29-04-2013 09:01
29.04. Warszawa (PAP) - W kolejnych latach aktualne stawki VAT pozostaną na niezmienionym poziomie - wynika z projektu Aktualizacji Programu Konwergencji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, do którego dotarła PAP.

"Z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, oraz biorąc pod uwagę bardzo słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych ograniczającą wzrost polskiej gospodarki, konieczne stało się podjęcie decyzji o utrzymaniu w kolejnych latach aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie" - napisano w dokumencie.

Pierwotnie rząd planował obniżenie stawek VAT od 2014 roku o 1 pkt. proc.

Dodatkowo w kolejnych latach MF planuje inne zmiany systemowe w podatku VAT:

- rozszerzenie stosowania mechanizmu +reverse charge+ - poszerzony zostanie katalog wyrobów, w odniesieniu do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia,

- wprowadzenie systemu +mini one-stop-shop+ od początku 2015 roku - zmiana wynika z konieczności implementacji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego i będzie polegała na zmianie miejsca świadczenia usług w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych, radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami,

- zmiany w zakresie możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów z tzw. kratką oraz paliw do ich napędu - jest to związane z zakończeniem obecnie obowiązującej derogacji na stosowanie ograniczeń w tym obszarze,

- likwidację od 2014 roku tzw. ulgi w podatku VAT polegającej na zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem.

"Wprowadzenie wymienionych zmian systemowych nie będzie jednak wystarczające do zrównoważenia różnicy pomiędzy nominalnym wzrostem PKB a wzrostem bazy podatkowej (tempo wzrostu wszystkich komponentów bazy podatkowej jest niższe od wzrostu PKB), co powodować będzie, w okresie objętym prognozą, spadek relacji dochodów do PKB w kategorii podatki od produktów" - komentuje MF.

W programie konwergencji zwrócono również uwagę, że drugą co do wielkości pozycję po stronie dochodowej sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowią wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne, kategoria ta będzie uzależniona od kształtowania się podstawy do ich naliczania, której głównym komponentem jest fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

"Nominalne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń, po prognozowanym niskim wzroście w 2013 roku, powinno w kolejnych latach przyspieszać, by osiągnąć w ostatnim roku horyzontu prognozy poziom nieco poniżej 6 proc., pozostając jednak - jak i w całym okresie prognozy - poniżej nominalnego tempa wzrostu PKB" - napisano.

"Głównym czynnikiem o charakterze instytucjonalnym, który będzie miał wpływ na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, będzie stopniowy wzrost kapitałowej części składki emerytalnej przekazywanej do OFE: z 2,8 proc. w 2013 r. do 3,3 proc. w 2015 r. i 2016 r. (docelowo od 2017 r. 3,5 proc.), co przy utrzymaniu całkowitej wysokości składki emerytalnej na niezmienionym poziomie spowoduje wolniejszy, od wzrostu podstawy do naliczania, wzrost wpływów ze składek" - dodano.

MF podaje także, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w całym horyzoncie prognozy zakłada się brak waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek.

Resort informuje również, że począwszy od 2014 roku na wpływy z PIT będzie pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci internet. W przypadku CIT planuje się od 2014 r. wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych (a od 2015 r. - spółek komandytowych) oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. (PAP)

bg/ osz/