W czerwcu wzrosły 4 wskaźniki ryzyka dla Polski, najbardziej ryzyka waluty - EIU

16-07-2013 18:35
16.07. Londyn (PAP/Bloomberg) - Obliczany przez Economist Intelligence Unit ogólny wskaźnik ryzyka dla Polski w czerwcu 2013 r. wyniósł 38 pkt. wobec 37 pkt. w maju. W czerwcu o 1 pkt wzrosły również miary ryzyka długu i systemu bankowego, a miara ryzyka walutowego wzrosła o 3 pkt. Pozostałe dwie miary ryzyka były stabilne.

Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko.

Poniżej wskaźniki:

<PRE> 2012 2013Ryzyko XI XII I II III IV V VI

ryzyko krajowe 37 36 36 37 38 37 37 38

długu 42 41 41 42 43 42 42 43waluty 35 34 35 35 36 35 35 38systemu bankowego 33 32 33 33 34 33 33 34polityczne 24 24 24 24 24 24 24 24gospodarcze 45 45 43 43 43 43 43 43</PRE>

Wskaźnik ryzyka krajowego to średnia wskaźników ryzyka długu, waluty i systemu bankowego.

Ryzyko długu określa ryzyko wystąpienia zaległości w płatnościach odsetek lub kapitału od długu rządowego bądź gwarantowanego przez rząd.

Ryzyko walutowe określa ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy dewaluacji nominalnego kursu waluty krajowej względem euro bądź dolara o 25 proc. lub więcej.

Ryzyko systemu bankowego określa ryzyko niewypłacalności banku lub banków, których udział w aktywach krajowego systemu bankowego wynosi 10 proc. lub więcej.

Ryzyko polityczne określa ryzyko wystąpienia zdarzeń politycznych, które mogłyby spowodować zawirowania na rynku walutowym bądź wpłynąć na spłacanie zobowiązań państwa.

Ryzyko gospodarcze określa ryzyka związane ze zmiennymi makroekonomicznymi bardziej o charakterze strukturalnym niż acyklicznymi. (PAP)

fdu/ asa/