Sytuacja sektora przedsiębiorstw w 2012 pogorszyła się względem 2011 - raport NBP

25-04-2013 10:19
25.04. Warszawa (PAP) - Sytuacja sektora przedsiębiorstw w 2012 roku pogorszyła się względem poprzedniego roku - podał NBP w raporcie o sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2012 roku. Rentowność sektora przedsiębiorstw zmniejszała się stopniowo przez cały rok, spadając pod jego koniec poniżej swojej długookresowej średniej.

"Sytuacja sektora przedsiębiorstw w 2012 r. pogorszyła się względem poprzedniego roku, na co złożyły się zarówno malejąca dynamika sprzedaży, za którą nie nadążał spadek tempa kosztów, jak i straty na działalności niezwiązanej bezpośrednio z profilem firm, w tym na inwestycjach finansowych oraz aktualizacji i sprzedaży środków rzeczowych, które wyraźnie nasiliły się w IV kw." - napisano w raporcie NBP.

"Rentowność sektora przedsiębiorstw zmniejszała się stopniowo przez cały rok, spadając pod jego koniec poniżej swojej długookresowej średniej. Najbardziej obniżyły się zyski i zyskowność przedsiębiorstw dotąd najbardziej rentownych, w tym zwłaszcza górnictwa, energetyki oraz grupy największych podmiotów w populacji. W tych klasach niższy wynik na podstawowej działalności miał równie duży wpływ na spadek rentowności, co obniżenie wyniku na działalności pozostałej" - dodano.

W raporcie zaznaczono, że podobnie jak rentowność, przez cały 2012 rok obniżała się dynamika sprzedaży krajowej.

"Natomiast tempo sprzedaży zagranicznej wahało się wokół niskiego, ale dodatniego poziomu. W konsekwencji tych zjawisk, pod koniec 2012 r. przychody ze sprzedaży z obu źródeł były w ujęciu realnym nieco niższe niż rok wcześniej" - napisano.

ZATRUDNIENIE

W raporcie wskazano, że w 2012 roku więcej przedsiębiorstw zmniejszało zatrudnienie niż je zwiększało (56 proc. wobec 38 proc.) i ostatecznie zanotowano spadek o 0,6 proc.

"Dynamika kosztów zatrudnienia również zmniejszała się systematycznie w ciągu 2012 r. i w IV kw. wyniosła 2,5 proc. Znaczące redukcje kosztów wynagrodzeń oraz zatrudnienia zanotowano przede wszystkim w borykającym się z silnym spadkiem przychodów budownictwie, ale spadek zatrudnienia widoczny był również w pozostającej w dobrej sytuacji ekonomicznej energetyce" - napisano.

"Natomiast na zwiększenie liczby pracowników zdecydowali się przede wszystkim wyspecjalizowani eksporterzy. W pozostałych branżach i klasach zmiany zatrudnienia i funduszu płac były relatywnie niewielkie" - dodano.

INWESTYCJE

Autorzy raportu NBP zaznaczają, że w 2012 roku przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje o 1,3 proc. mniej środków w ujęciu realnym niż rok wcześniej.

"Dynamika inwestycji także zmniejszała się przez cały 2012 r. Redukcje objęły wszystkie kategorie rodzajowe inwestycji, w tym najbardziej wydatki na środki transportu" - napisano.

"Redukcji nakładów na środki trwałe dokonała znacząca większość analizowanych branż i klas. Tym samym skala realizowanych inwestycji w relacji do majątku przedsiębiorstw obniżyła się do jednego z najniższych poziomów w okresie potransformacyjnym" - dodano.

PŁYNNOŚĆ

W raporcie czytamy, że utrzymało się niskie wykorzystanie dźwigni finansowej, a skala zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w sektorze przedsiębiorstw pozostała na bezpiecznym poziomie.

"Po obserwowanym przez trzy pierwsze kwartały roku spadku płynności gotówkowej odnotowano niewielki wzrost tego wskaźnika w IV kw. Spadki płynności w 2012 r. związane były ze zmniejszeniem się zakumulowanych w poprzednich latach środków pieniężnych w grupie największych przedsiębiorstw w populacji, w tym zwłaszcza w górnictwie" - napisano.

"Pozostałe wskaźniki płynności kształtowały się na dobrych i stabilnych poziomach w całym 2012 r. Nie widać było również większych zmian udziału firm z płynnością powyżej progu referencyjnego" - dodano.(PAP)

jba/ ana/