Stabilizacja planów inwestycyjnych małych firm w II pół., wzrost inwestycji w średnich - MG

27-09-2013 13:00
27.09. Warszawa (PAP) - Ankietowane przez Ministerstwo Gospodarki małe przedsiębiorstwa spodziewają się stabilizacji planów inwestycyjnych w II półroczu na poziomie z I półrocza, natomiast znaczący wzrost inwestycji przewidują firmy średnie.

"Wartość wskaźnika prognozy inwestycji mierzącego plany inwestycyjne przedsiębiorców w nadchodzącym półroczu, w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz firm małych nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do poprzedniego półrocza. Odnotowano natomiast znaczny wzrost wartości wskaźnika w grupie firm średnich. Głównym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były najczęściej środki własne przedsiębiorstw (blisko dwie trzecie przypadków). 19 proc. ankietowanych finansowało inwestycje kredytem bankowym, 8 proc. zaś wskazało na leasing" - napisano w raporcie z badań.

Badania MG pokazują, że w pierwszej połowie 2013 roku udział firm, które poniosły nakłady inwestycyjne wyniósł 69 proc. i było to nieco mniej niż w poprzednich badaniach.

Ankieta MG pokazuje, że co piąty ankietowany eksporter spodziewa się wzrostu sprzedaży za granicę w drugiej połowie 2013 roku, 43 proc. oczekiwało że eksport będzie podobny, 14 proc. spodziewało się natomiast jego spadku.

Ankietowani nie zamierzają zwiększać wynagrodzeń, gdyż jedynie 5 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zamierzało w drugiej połowie 2013 roku zwiększyć wynagrodzenia pracownikom.

Ankieta podaje, że w grupie przedsiębiorstw zatrudniających pracowników, nieco więcej niż co dziesiąty przedsiębiorca planował zwiększenie zatrudnienia w drugiej połowie 2013 roku i udział ten był mniej więcej taki sam jak w badaniu poprzednim.

"Połowa ankietowanych nie zamierzała zmieniać zatrudnienia, 15 proc. ankietowanych planowało zmniejszenie zatrudnienia zaś co piąty stwierdził, że trudno mu ocenić czy w drugiej połowie 2013 roku zatrudnienie w jego firmie wzrośnie czy spadnie" - napisano.

MG pisze, że w porównaniu z wynikami poprzedniej ankiety, ocena polityki gospodarczej rządu uległa nieznacznemu pogorszeniu.

"Co trzeci ankietowany ocenia politykę gospodarczą rządu bardzo źle, podobna liczba osób ocenia ją źle. Ocen pozytywnych było zaledwie 7 proc." - napisano.

"Na wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem jako na najważniejszą barierę rozwoju przedsiębiorczości wskazało w pierwszej połowie 2013 roku 36 proc. ankietowanych" - dodano.

Przedsiębiorcy pytani o oczekiwany wynik w drugim półroczu, najczęściej odpowiadali, że będzie on zbliżony do tego z pierwszej połowy roku.

"Spośród tych ankietowanych, którzy uważają, że w drugiej połowie 2013 roku małe i średnie firmy nie rozwiną się, blisko połowa za przyczynę uznała zmianę sytuacji gospodarczej w kraju. Co piąty wskazał na zmianę perspektyw sprzedaży, zaś co dziesiąty wymienił inny powód. Wśród przedsiębiorców uważających, że małe i średnie firmy rozwiną się w drugiej połowie 2013 roku, wysoki był udział tych, którzy jako przyczynę wskazali zmianę wysokości odsetek od kredytów i pożyczek" - napisano. (PAP)

map/ ana/