Ścisła integracja walutowa w ramach EMU po osiągnięciu realnej konwergencji - Kaźmierczak

03-06-2013 14:59
03.06. Warszawa (PAP) - Ścisła integracja walutowa Polski ze strefą euro będzie możliwa jedynie po osiągnięciu realnej konwergencji gospodarczej - ocenia Andrzej Kaźmierczak z Rady Polityki Pieniężnej. Dodaje, że przedwczesne przyjęcie euro stworzy ryzyko utrwalenia, a nawet wzmocnienia, istniejących różnic w rozwoju gospodarczym między Polską a strefą euro.

"Integracja ze strefą euro może przynieść polskiej gospodarce korzyści, ale łączy się również z kosztami. Koszty z pewnością będą przez Polskę poniesione, podczas gdy korzyści są jedynie potencjalne" - napisał Kaźmierczak w artykule zamieszczonym w opracowaniu Biura Analiz Sejmowych "Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw".

"W sytuacji znacznego opóźnienia rozwojowego Polski w stosunku do strefy euro warto wykorzystać nadchodzącą dekadę do utrzymania wysokiej stopy wzrostu PKB w stabilnych warunkach gospodarczych. A ścisła integracja walutowa ze strefą euro będzie możliwa jedynie po osiągnięciu realnej konwergencji gospodarczej" - dodał.

"Realna konwergencja oznacza długotrwały proces zbliżania PKB na jednego mieszkańca Polski do średniego dochodu na jednego mieszkańca w krajach strefy euro. Proces ten wymaga czasu, ale pozwoli na zrównanie konkurencyjności gospodarki Polski z poziomem konkurencyjności krajów członkowskich strefy euro. Przedwczesne przyjęcie euro stworzy ryzyko utrwalenia, a nawet wzmocnienia istniejących różnic w rozwoju gospodarczym" - ocenia Kaźmierczak.

W tym kontekście autor publikacji podkreśla fakt, że z powodu decyzji o integracji ze strefą euro Polska zostanie pozbawiona niektórych ważnych narzędzi polityki gospodarczej, które mają zasadnicze znaczenie dla stymulowania wzrostu jej PKB.

Zdaniem Kaźmierczaka należy zauważyć, że z punktu widzenia wymogów sformułowanych w teorii optymalnych obszarów walutowych gospodarka Polska nie spełnia jeszcze niektórych warunków optymalnego obszaru walutowego.

"W rezultacie, przystępując do strefy euro, nie osiągniemy wielu ważnych korzyści, które płyną z integracji walutowej" - napisał.

"Z drugiej strony będziemy musieli ponieść znaczne koszty tej nieodwracalnej decyzji. Pełne korzyści ze wstąpienia do strefy euro będą możliwe, gdy spełniony zostanie warunek konwergencji realnej" - dodał.

Kaźmierczak zwraca uwagę, że zastąpienie waluty krajowej przez euro będzie korzystne, jednak jest to związane również z kosztami, które odnoszą się przede wszystkim do polityki pieniężnej i fiskalnej.

"To, że niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej nie przystąpiły do jednolitego obszaru walutowego, ma swoją logikę. Na decyzji o integracji monetarnej ciąży wielka odpowiedzialność, ponieważ będzie ona nieodwracalna. Rozważając dylematy związane z integracją, należy dogłębnie rozważyć wszystkie warunki formułowane przez teorię optymalnych obszarów walutowych" - napisał.

W opracowaniu zaznaczono, że w artykułach zostały wyrażone wyłącznie osobiste poglądy autorów, a nie stanowiska instytucji, w których pracują. (PAP)

jba/ asa/