Rząd przyjął "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017" - CIR

27-09-2013 18:49
27.09. Warszawa (PAP) - Rząd przyjął w piątek "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017" - poinformował CIR w komunikacie.

"Strategia" oraz zawarte w niej prognozy długu publicznego uwzględniają dane przyjęte w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., w tym planowane zmiany w systemie emerytalnym, które wpłyną znacząco na zmniejszenie poziomu długu publicznego w 2014 r., a w latach następnych będą ograniczać jego przyrost" - napisano.

"W 2014 r. nastąpi znaczący spadek długu przede wszystkim na skutek przeniesienia do sektora publicznego obligacyjnej części aktywów OFE. Według szacunków, całkowite zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu finansowania dodatkowych potrzeb pożyczkowych związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem OFE, wyniosło na koniec 2012 r. 279,4 mld zł i stanowiło 17,5 proc. PKB. Oznacza to, że dług z tytułu OFE stanowił ponad 30 proc. całego długu publicznego. Zmiany w systemie emerytalnym spowodują skokowe obniżenie długu publicznego w 2014 r." - dodano.

W "Strategii" uwzględniono m.in. następujące założenia makroekonomiczne: realny wzrost PKB w 2014 - 2,5 proc, w 2015 r. - 3,8 proc., w 2016 i 2017 r.- 4,3 proc., PKB w cenach bieżących: 2014 r. - 1.721,5 mld zł, 2015 r. - 1.829,8 mld zł, 2016 r. - 1.955,6 mld zł, 2017 r. - 2.089,6 mld zł, inflacja: 2014 r. - 2,4 proc., od 2015 r. do 2017 r. - 2,5 proc.

W komunikacie CIR zapisano, że przyjęta przez rząd "Strategia" jest kontynuacją strategii przyjętej w 2012 roku.

"Utrzymano w niej główny cel, jakim jest minimalizacja kosztów obsługi długu w dłuższym okresie, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ryzykiem. Kontynuowane będą dotychczasowe zadania dotyczące zwiększenia płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz podjęte nowe, związane z kolejnym etapem konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych" - napisano.

"Strategia" przewiduje, że w latach 2014-2017 utrzymane będzie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów w taki sposób, by zminimalizować koszty obsługi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przyjętych poziomów ryzyka i ewentualnego wpływu na politykę pieniężną.

"Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa będzie rynek krajowy. Udział długu w walutach obcych wzrośnie przejściowo (w 2014 r.) w następstwie umorzenia nabytych od ZUS obligacji Skarbu Państwa do ok. 35-37 proc., by w kolejnych latach obniżać się - docelowo poniżej 30 proc." - napisano.

"W polityce emisyjnej priorytetem będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i rynku euro i dolara amerykańskiego. Średnia zapadalność długu krajowego powinna być zwiększona do ok. 4,5 roku (o ile będzie to możliwe z punktu widzenia popytu i poziomu rentowności w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości), a średnia zapadalność długu Skarbu Państwa będzie utrzymywana na poziomie nie niższym niż 5 lat" - dodano.

ZAGROŻENIA

W komunikacie CIR napisano, że zagrożenia dla realizacji "Strategii" związane są m.in. z innym niż zakładany scenariuszem sytuacji makroekonomicznej, np. wolniejszym wzrostem PKB, wyższymi stopami procentowymi czy wahaniami kursu walutowego.

"Zagrożenia mogą również mieć związek z sytuacją międzynarodową, np. wolniejszym wzrostem gospodarczym w Europie i USA czy odpływem kapitału pożyczkowego na inwestycje na rynkach bazowych. Realizacji "Strategii" może zagrozić ponadto nadmierny wzrost relacji długu publicznego oraz długu general government do PKB" - napisano.

WSKAŹNIKI

W dokumencie przyjęto następujące wskaźniki:

<PRE>

Państwowy dług publiczny:

- rok 2013 - 899,5 mld zł (54,8 proc. PKB),- rok 2014 - 810,9 mld zł (47,1 proc. PKB),- rok 2015 - 875,5 mld zł (47,8 proc. PKB),- rok 2016 - 920,9 mld zł (47,1 proc. PKB),- rok 2017 - 964,9 mld zł (46,2 proc. PKB).

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government):

-rok 2013 - 952,1 mld zł (58,0 proc. PKB),-rok 2014 - 859,5 mld zł (49,9 proc. PKB),-rok 2015 - 934,9 mld zł (51,1 proc. PKB),-rok 2016 - 993,9 mld zł (50,8 proc. PKB),-rok 2017 -1 046,6 mld zł (50,1 proc. PKB).

Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa:

-rok 2013 - 42,7 mld zł (2,60 proc. PKB),-rok 2014 - 36,2 mld zł (2,10 proc. PKB),-rok 2015 - 35,4 - 37,0 mld zł (1,94-2,02 proc. PKB),-rok 2016 - 37,9 - 39,5 mld zł (1,94-2,02 proc. PKB),-rok 2017 - 41,2 - 43,0 mld zł (1,97-2,06 proc. PKB).

</PRE>(PAP)

jba/ jtt/