Rozporządzenie EMIR - raportowanie transakcji

24-01-2014 15:19

Dnia 4 lipca 2012 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji z (Rozporządzenie EMIR; 648/2012). Rozporządzenie to działa na terenie krajów Unii Europejskiej bez potrzeby zmiany przepisów krajowych. Dnia 12 lutego 2014 roku wchodzi obowiązek raportowania wynikający z tego Rozporządzenia. Na jego mocy każdy przedsiębiorca z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, który zawiera transakcje na rynku instrumentów pochodnych, musi fakt zawarcia transakcji przy użyciu instrumentu pochodnego zgłosić do repozytorium transakcji. Repozytoriami są specjalne jednostki, które na żądanie organów nadzoru poszczególnych państw przekazują tym organom informacje w zakresie ekspozycji w instrumentach pochodnych poszczególnych firm i sektorów. Celem obowiązku raportowania jest zatem zwiększenie transparentności rynku i monitoring ryzyka systemowego.

Z uwagi na fakt, że wypełnienie obowiązku raportowego może okazać się dla niektórych Klientów procesem czasochłonnym i kosztownym, TMS Brokers postanowił zaproponować Państwu swoje rozwiązanie techniczne w zakresie raportowania transakcji do akredytowanego repozytorium transakcji. W efekcie transakcje zawierane przez Państwa byłby raportowane przez TMS Brokers w Państwa imieniu. W chwili obecnej z tytułu raportowania transakcji do repozytorium TMS Brokers nie będzie pobierać żadnych opłat licząc na dalszą i owocną współpracę.

Chcąc przystąpić do systemu raportowania TMS Brokers należy wypełnić załączony Wniosek o przystąpienie do systemu raportowania organizowanego przez TMS Brokers. Prosimy o jego  przesłanie drogą korespondencyjną w terminie do 10 lutego 2014 roku.

W przypadku niewypełnienia przez Państwa Wniosku, TMS Brokers uzna, że jesteście Państwo Kontrahentem niefinansowym “-“ a transakcje zawierane są w celu spekulacyjnym. Jednocześnie TMS Brokers nie będzie zgłaszał w Państwa imieniu zawartych  przez Państwa transakcji do repozytorium uznając, iż Państwa firma samodzielnie będzie realizować ten obowiązek.