QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - zwołanie ZWZA 28-03-2013 18:30

28-03-2013 18:30
28.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 16/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNiniejszym Zarząd Quercus TFI S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 kwietnia 2013 r., na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w budynku Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12.

Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia (w tym proponowane zmiany statutu Spółki) oraz projekty uchwał stanowią załaczniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:- § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi pif/