QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - zbycie znacznego pakietu akcji

22-03-2013 17:50
22.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2013

Quercus TFI S.A. (dalej "Spółka") informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Sebastiana Buczka, Pan Sebastian Buczek zmniejszył bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe w Spółce o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz poniżej progu 33 1/3% i progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku wniesienia 5 900 000 akcji Spółki w drodze aportu do spółki Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dniu 20 marca 2013 r.

Przed zmianą udziału Pan Sebastian Buczek posiadał bezpośrednio 23 705 137 akcji Spółki, co stanowiło 33,37% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 23 705 137 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 33,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 20 marca 2013 r. Pan Sebastian Buczek posiadał bezpośrednio 17 805 137 akcji Spółki, co stanowi 25,06% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 17 805 137 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Sebastian Buczek poinformował, że Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie jest podmiotem od niego zależnym. Po zarejestrowaniu zmiany statutu, nazwa spółki ulegnie zmianie na Buczek S.K.A. Wobec powyższego po dokonaniu w/w transakcji Pan Sebastian Buczek nadal posiada tę samą liczbę akcji Spółki, przy czym jest to częściowo posiadanie pośrednie poprzez w/w podmiot zależny.

Na dzień 20 marca 2013 r. Pan Sebastian Buczek posiadał bezpośrednio i pośrednio 23 705 137 akcji Spółki, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki. W/w akcje dają 23 705 137 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi pif/