QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

23-09-2013 17:50
23.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 47/2013

Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego dnia 23 września 2013 r. zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu przez Członka Zarządu Quercus TFI S.A. 20.000 akcji Emitenta. Zbycie w/w akcji miało miejsce w dniu 19 września 2013 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach następujących transakcji:1. 12.024 akcji po 5,00 zł każda akcja,2. 180 akcji po 5,00 zł każda akcja,3. 2.000 akcji po 5,00 zł każda akcja,4. 1.000 akcji po 5,00 zł każda akcja,5. 1.555 akcji po 5,01 zł każda akcja,6. 860 akcji po 5,05 zł każda akcja,7. 500 akcji po 5,06 zł każda akcja,8. 392 akcje po 5,10 zł każda akcja,9. 155 akcji po 5,10 zł każda akcja,10. 40 akcji po 5,10 zł każda akcja,11. 36 akcji po 5,11 zł każda akcja,12. 540 akcji po 5,11 zł każda akcja,13. 380 akcji po 5,11 zł kazda akcja,14. 338 akcji po 5,11 zł każda akcja.

Osoba nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Podstawa prawna:- art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/