QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

26-04-2013 17:07
26.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 22/2013

Quercus TFI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 16.000.000,00 zł. Termin zakończenia lokaty został ustalony na dzień 27 maja 2013 r. Oprocentowanie w/w lokaty nie odbiega od warunków rynkowych.

Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:- § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/