QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zawarcie znaczącej umowy

28-03-2013 10:42
28.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2013

Quercus TFI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 14.088.741,77 zł. Termin zakończenia lokaty został ustalony na dzień 26 kwietnia 2013 r. Oprocentowanie w/w lokaty nie odbiega od warunków rynkowych.

Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:- § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA