QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec stycznia

04-02-2013 11:00
04.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2013

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 stycznia 2013 r. wyniosła 1 757,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:- 1 402,4 mln zł aktywów trzynastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,- 146,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartośc aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2012 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),- 177,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartośc aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 grudnia 2012 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),- 10,9 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartośc aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 stycznia 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),- 20,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Podstawa prawna:- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi pif/