QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

08-08-2013 07:20
08.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

<TAB> półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 064 21 157 7 609 5 008Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 838 6 311 2 334 1 494Zysk (strata) brutto 10 514 7 163 2 495 1 696Zysk (strata) netto 8 503 5 786 2 018 1 370Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 007 6 595 2 612 1 561Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 523 12 092 2 260 2 862Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 789 -14 209 -3 035 -3 363Przepływy pieniężne netto, razem 7 742 4 478 1 837 1 060Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 155 25 286 7 196 5 934Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 018 4 681 1 621 1 098Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 249 4 130 1 443 969Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 137 20 605 5 575 4 835Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 641 1 667Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,08 0,03 0,02Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,08 0,03 0,02Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,34 0,29 0,08 0,07Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,34 0,29 0,08 0,07Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05</TAB>Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/