QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA nabycie i zbycie

23-09-2013 17:52
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA nabycie i zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

23.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 48/2013

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego dnia 23 września 2013 r. w Warszawie, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o następujących transakcjach Prezesa Zarządu - Pana Sebastiana Buczka:1. Kupno 12.024 akcji Quercus TFI S.A. po cenie 5,00 zł za akcję na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. w dniu 19 września 2013 r.2. Sprzedaż 20.000 akcji po cenie 0,34 zł za akcję w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem Quercus TFI S.A. w dniu 23 września 2013 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:- art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/