QUERCUS TFI SA zbycie znacznego pakietu akcji

29-05-2013 12:03
29.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2013

Quercus TFI S.A. informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Buczek S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie - podmiotu zależnego od Pana Sebastiana Buczka w rozumieniu Ustawy) o zmniejszeniu przez Buczek S.K.A. z siedzibą w Warszawie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Quercus TFI S.A. oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Zejście z progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku wniesienia 5 900 000 akcji Emitenta w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego w formie w/w akcji w dniu 23 maja 2013 r.

Przed zmianą udziału Buczek S.K.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 5 900 000 akcji Emitenta, co stanowiło 8,30% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dawały 5 900 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 8,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 29 maja 2013 r. Buczek S.K.A. nie posiada akcji Emitenta.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra