QUERCUS TFI SA zbycie znacznego pakietu akcji

29-05-2013 11:45
29.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2013

Quercus TFI S.A. informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Sebastiana Buczka, Pan Sebastian Buczek zmniejszył pośrednie zaangażowanie kapitałowe w Quercus TFI S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów Emitenta oraz zszedł poniżej progu 33 1/3% i 33% ogólnej liczby głosów w Spółce (w przypadku akcji łącznie posiadanych bezpośrednio i pośrednio).

Zmiana dotychczas posiadanego pośrednio udziału nastąpiła w wyniku transakcji wniesienia przez podmiot zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy zależny od w/w osoby - Buczek S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie) 5 900 000 akcji Spółki w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego w dniu 23 maja 2013 r.

Przed dokonaniem w/w transakcji Pan Sebastian Buczek posiadał bezpośrednio i pośrednio 23 705 137 akcji Spółki, co stanowiło 33,37% kapitału zakładowego Spółki. W/w akcje dawały 23 705 137 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 33,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z w/w transakcją nie uległ zmianie stan posiadania bezpośredniego akcji Spółki, gdzie nadal Pan Sebastian Buczek jest właścicielem bezpośrednio 17 805 137 akcji Spółki, co stanowi 25,06% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 17 805 137 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 28 maja Pan Sebastian Buczek nie posiada już pośrednio akcji Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra