QUERCUS TFI SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

29-05-2013 11:11
29.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 28/2013

Quercus TFI S.A. (dalej "Spółka") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych Pana Sebastiana Buczka - Prezesa Zarządu Spółki, sporządzonego dnia 29.05.2013 r. w Warszawie, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Spółka powzięła informację o zbyciu przez podmiot blisko związany z w/w osobą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie - Buczek S.K.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000440513 (dawniej Eagle 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) o dokonaniu transakcji wniesienia 5.900.000 akcji Quercus TFI S.A. w dniu 23 maja 2013 r., po cenie 4,45 za akcję, jako wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Podstawa prawna:- art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra