QUERCUS TFI SA uchwała ZWZ w sprawie dywidendy

25-04-2013 13:16
25.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2013

Quercus TFI S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r. powzięło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, przewidującą wypłatę dywidendy w wysokości 0,18 zł na jedną akcję. Na dywidendę przeznaczono kwotę 12 788 504,28. Do otrzymania dywidendy uprawniają wszystkie akcje spółki tj. 71.047.246 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 14 czerwca 2013 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 28 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:- § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/