QUERCUS TFI SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

25-04-2013 16:46
25.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 20/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweQuercus TFI S.A. w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna:- § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra