QUERCUS TFI SA rejestracja zmian statutu i struktury kapitału zakładowego

28-05-2013 17:41
28.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 27/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweQuercus TFI S.A. informuje, że Emitent w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 17 maja 2013 r., w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie oraz strukturze kapitału zakładowego Emitenta, wynikających z Uchwały nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 r. W/w modyfikacje dotyczyły zmiany §8 ust. 2 statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 2 statutu Spółki było następujące:"§82. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 71.047.246 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym:1) 25.005.000 (dwadzieścia pięć milionów pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17695001 do 42700000,2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, przeznaczonych do dematerializacji,4) 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 15920001 do 17300000,5) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,6) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,7) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji,8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji,9) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,10) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, z tym że akcje danej serii z chwilą ich dematerializacji stają się akcjami na okaziciela i nie mogą być wówczas zamienione na akcje imienne."

Aktualne brzmienie §8 ust. 2 jest następujące:"§82.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 71.047.246 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym:1) 24.930.000 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 17770001 do 42700000,2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, przeznaczonych do dematerializacji,4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000, przeznaczonych do dematerializacji,5) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 16820001 do 17300000,6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji,9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji,10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000, przeznaczonych do dematerializacji,11) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,12) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.

Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany.

Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta polega na:- wydzieleniu 75.000 akcji z dotychczasowych akcji imiennych serii A oraz zamianie tych akcji na serię A3,- wydzieleniu 900.000 akcji z dotychczasowych akcji imiennych serii B oraz zamianie tych akcji na serię B5.

W/w zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta pozostaje bez wpływu na ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji, która wynosi 71.047.246 głosów.

Podstawa prawna:- §38 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- § 5 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra