QUERCUS TFI SA rejestracja akcji serii A3 i B5 w KDPW

01-08-2013 13:02
01.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 37/2013

Quercus TFI S.A informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (sygn. ONP/07/316) oraz zgodnie z Uchwałą nr 564/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lipca 2013 r., w dniu dzisiejszym nastąpiła rejestracja w Krajowym Depozycie 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 oraz 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B5 Quercus TFI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

W/w papierom wartościowym został nadany kod PLQRCUS00012.

Podstawa prawna:- § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra