QUERCUS TFI SA informacja w sprawie dywidendy za rok 2012

25-03-2013 14:28
25.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2013

Niniejszym Emitent informuje, że Zarząd Quercus TFI S.A. w dniu dzisiejszym przyjął propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Zgodnie z w/w propozycją Zarząd Quercus TFI S.A. zarekomendował aby Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2012, w kwocie 13 603 193,71 zł, w następujący sposób:a) na wypłatę dywidendy - kwota 12 788 504,28 zł (0,18 zł na akcję),b) na kapitał zapasowy - kwota 814 689,43 zł.

W/w rekomendacja uzyskała pozytywną opnię Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Quercus TFI S.A. zaproponował aby Walne Zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012) będzie 14 czerwca 2013 r., a dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 będzie 28 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki wypłacenie w/w dywidendy jest uzależnione od podjęcia stosownej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

W związku ze stanowiskiem KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych z dnia 27 listopada 2012 r. Emitent wskazuje, że przy założeniu wypłaty dywidendy na w/w poziomie, kapitały własne i wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego będą znajdowały się na poziomie zezwalającym na wypłatę do 100% zysku wypracowanego w 2012 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/