QUERCUS TFI SA dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 i B5 do obrotu giełdowego

30-07-2013 17:32
30.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 36/2013

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A3 i B5 Quercus TFI S.A.

W uchwale Zarząd Giełdy stwierdza, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 i 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela.

Ponadto Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 1 sierpnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Quercus TFI S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 sierpnia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLQRCUS00012".

Podstawa prawna:- § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra