Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 VI - 1 VII

19-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 VI - 1 VII

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany w zamian za papiery OK0713/DS1013 zaoferuje OK0116 (12.30)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Na GPW odbędzie się Forum Funduszy Inwestycyjnych organizowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Podczas Forum zostaną poruszone tematy dotyczące spraw bieżących istotnych dla rynku funduszy tj. wpływ międzynarodowych wydarzeń gospodarczych na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku, jak w praktyce funkcjonują dokumenty KII, jak powinna wyglądać prawidłowa komunikacja funduszy inwestycyjnych. Przedstawione zostaną też wyniki najnowszych badań i raportów dotyczących oszczędzania Polaków na emeryturę oraz wartości korporacyjnych rynku finansowego. Patronat honorowy nad Forum objęły: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Patronem medialnym Forum jest Polska Agencja Prasowa. (9.00)

- Wyniki międzynarodowego badania Grupy ING na temat postaw konsumentów wobec finansów oraz mediów społecznościowych (Facebook, Twitter etc.) w Polsce i na świecie zostaną przedstawione na konferencji organizowanej przez ING Bank Śląski. (10.00)

- Firma doradcza Deloitte organizuje spotkanie prasowe pt. "Czy powrót optymizmu wśród dyrektorów finansowych oznacza koniec kłopotów gospodarki?", podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki czwartej edycji międzynarodowego badania Deloitte pt. "CFO Survey", przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych największych firm Europy Centralnej. (10.00)

- Murapol przedstawi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany ekspansji rynkowej i akwizycyjne. (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- Fed poda decyzję o stopach procentowych i projekcje gospodarcze (20.00)

- W Waszyngtonie odbędzie się konferencja prasowa Bena Bernanke po Fed (20.30)

CZWARTEK, 20 CZERWCA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- Fundacja im. Heinricha B"lla (HBS) organizuje konferencję pt.: "Wizje transformacji energetycznej dla Polski. Potencjał rozwoju energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii".(9.00)

- Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski weźmie udział w organizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych konferencji "Przyszłość finansów samorządów - dylematy i wyzwania". (11.00)

* - Konferencja Związku Banków Polskich i BIG InfoMonitor, podczas której zaprezentowany zostanie raport BIG dot. bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej oraz najnowszy wynik Indeksu Koniunktury Bankowej Pengab. (11.00)

- Centrum im. Adama Smitha organizuje konferencję dotyczącą Dnia Wolności Podatkowej. (11.00)

* - Wyniki badania poświęcone sektorowi mikroprzedsiębiorstw, przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zostaną zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia nagród IX edycji konkursu o tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2013, która odbędzie się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (14.00)

- W Chinach zostanie podany PMI dla przemysłu w VI przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w VI (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w VI (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite w VI (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w V (10.30)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 15 VI (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki w VI (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za VI (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w V (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w V (16.00)

PIĄTEK, 21 CZERWCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w IV (10.00)

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 24-26 CZERWCA

- Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, wiceminister finansów Niemiec Steffen Kampeter, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer oraz komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski wezmą udział m.in. w III edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik IFO za czerwiec (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed w maju (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed za czerwiec (16.30)

WTOREK-ŚRODA, 25-26 CZERWCA

- Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizują XXIII konferencję naukową Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN pt.: Formy i mechanizmy integracji gospodarczej. (10.00)

WTOREK, 25 CZERWCA

- Instytut Badań Strukturalnych (IBS) i Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) we współpracy z Europejską Fundacją Klimatyczną (ECF) organizują konferencję: "Podróż do przyszłości - jaka będzie Polska w 2050 r.?" (prezentacja raportu z projektu "Niskoemisyjna Polska 2050" wraz z dyskusją). (10.30)

* - Stowarzyszenie dealerów VW i Audi zaprezentują raport dot. modelu i strategii stymulacji rozwoju produkcji i sprzedaży nowych samochodów Polsce. (11.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w czerwcu (8.45)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w maju (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez S&P/CaseShiller za kwiecień (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w maju (16.00)

ŚRODA, 26 CZERWCA

* - Comarch podsumuje wyniki finansowe sektora ERP za pierwsze półrocze 2013 roku oraz przedstawi plany na drugie półrocze, a także zmiany i trendy na rynku IT. (10.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik GfK - zaufania wśród konsumentów na lipiec (8.00)

- We Francji zostanie podany PKB w I kw. (8.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podany PKB w I kw. 2013 (14.30)

CZWARTEK, 27 CZERWCA

* - NTT System zaprezentuje strategię na lata 2013-2015. (11.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w czerwcu (8.45)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w czerwcu (9.55)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie, wśród konsumentów w czerwcu (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w maju (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 22 czerwca (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie podpisanych nowych umów na sprzedaż domów w maju (16.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

* - Mercor zaprezentuje wyniki finansowe za rok obrotowy 2012/2013 (1.04.2012 - 31.03.2013). (10.00)

* - Wyniki VIII edycji badań nad innowacyjnością zostaną przedstawione podczas konferencji "Możliwości i bariery rozwoju firm innowacyjnych". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA

* - Na GPW odbędzie się uroczysta inauguracja VIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. (18.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/