Potrzeby pożyczkowe brutto na '14 po konsultacjach 132.604,9 mln zł vs wcześniejszych 131.755,4 mln zł

27-09-2013 16:19
27.09. Warszawa (PAP) - Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto w projekcie budżetu na 2014 rok po konsultacjach wynosi 132.604,9 mln zł wobec 131.755,4 mln zł planowanych wcześniej - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu 2014.

W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok po konsultacjach, w zakresie środków krajowych zaplanowano dochody budżetu państwa na kwotę 276.912,22 mln zł wobec 276.512,22 mln zł planowanych w pierwotnej wersji projektu. Wydatki budżetu państwa zaplanowano na kwotę 324.637,37 mln zł wobec 324.246,50 mln zł planowanych wcześniej. Deficyt budżetu państwa zaplanowano na kwotę nie większą niż 47.725,15 mln zł wobec wcześniejszej kwoty 47.734,27 mln zł.

Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w łącznej kwocie 54.984,5 mln zł (wcześniej 54.993,6 mln zł) złożą się:

a) saldo finansowania krajowego w kwocie 32.437,3 mln zł (wcześniej 32.446,4 mln zł),

b) saldo finansowania zagranicznego w kwocie 22.547,2 mln zł (bez zmian).

Dochody podatkowe pozostały bez zmian i wyniosą 247.980,00 mln zł. Dochody niepodatkowe wynoszą 27.278,11 mln zł wobec planowanych wcześniej 26.878,11 mln zł (zmiana dotyczy planowanej wpłaty do budżetu państwa z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 400 mln zł).

Planowane w 2014 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 55.378,3 mln zł (wobec 54.787,4 mln zł planowanych wcześniej). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wynosi 132.604,9 mln zł wobec (131.755,4 mln zł planowanych wcześniej).

Saldo finansowania krajowego w wysokości 32.437,3 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 162.292,1 mln zł (wcześniej 162.301,2 mln zł) i rozchodów w wysokości 129.854,8 mln zł (bez zmian).

Na kształtowanie się tego salda złożą się m.in. dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 32.416,9 mln zł (wcześniej 31.826,0 mln zł) oraz dodatnie saldo z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 6.800,0 mln zł (wcześniej 7.400,0 mln zł).

SALDO SPRZEDAŻY I WYKUPU SPW

Szacowane saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych wyniesie 32.416,9 mln zł. Na kształtowanie się tego salda składa się m.in. dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 30.975,8 mln (wcześniej 30.384,9 mln zł) zł, które będzie wynikiem:

- przychodów w kwocie 88.378,6 mln zł (wcześniej 87.787,7 mln zł) pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 72.424,6 mln zł (wcześniej 71.833,7 mln zł), obligacji zmiennoprocentowych na kwotę 14.797,7 mln zł (bez zmian) oraz obligacji indeksowanych na kwotę 1.156,3 mln zł (bez zmian).

- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 57.402,8 mln zł (bez zmian), na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 57.113,4 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 289,4 mln zł.(PAP)

jba/ jtt/