Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca '14 - KE (opis)

29-05-2013 14:42
# dochodzą kolejne informacje z dokumentów Komisji Europejskiej #

29.05. Warszawa (PAP) - Komisja Europejska w opublikowanych w środę zaleceniach dla krajów członkowskich, wydłużyła o dwa lata czas na zejście z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, co oznacza, że Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca 2014 roku.

"(...) zgodnie z paktem stabilności i wzrostu przedłużenie terminu korekty nadmiernego deficytu o dwa lata jest uzasadnione. Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca 2014 roku" - napisano w zaleceniach Komisji dla Polski.

"Polska powinna rygorystycznie wdrożyć już uchwalone środki, uzupełniając je o dodatkowe środki, które pozwolą na korektę nadmiernego deficytu najpóźniej w 2014 roku" - dodano.

W opinii KE Polska powinna osiągnąć wartości docelowe w zakresie nominalnego deficytu sektora finansów publicznych wynoszące 3,6 proc. PKB w 2013 r. i 3,0 proc. PKB w 2014 roku.

"(...) odpowiada to rocznej poprawie salda strukturalnego wynoszącej odpowiednio co najmniej 0,8 proc. PKB i 1,3 proc. PKB, biorąc za podstawę zaktualizowaną prognozę służb Komisji z wiosny 2013 roku" - wynika z dokumentu.

KE wyznaczyła termin 1 października 2013 roku na podjęcie przez Polskę skutecznych działań oraz na przedstawienie szczegółowego sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej.

Komisja chce również, aby po ograniczeniu nadmiernego deficytu Polska kontynuowała zacieśnienie fiskalne, tak aby osiągnąć średniookresowy cel budżetowy (MTO) w 2016 roku.

"Trwała korekta nierównowagi budżetowej wymaga wiarygodnego wdrożenia ambitnych reform strukturalnych, które zwiększyłyby zdolności dostosowawcze oraz pobudziłyby wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Po skorygowaniu nadmiernego deficytu - kontynuowanie działań na rzecz korekty strukturalnej, która umożliwi Polsce osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego do 2016 roku" - napisano w zaleceniach.

Komisja uzasadniając wydłużenie o dwa lata terminu wyjścia z EDP wyjaśniła, że takie podejście wynika z potrzeby ograniczenia kosztów konsolidacji fiskalnej dla gospodarki.

"W celu sprowadzenia deficytu poniżej progu wynoszącego 3 proc. PKB do 2013 roku, a więc przy założeniu przedłużenia terminu korekty nadmiernego deficytu o rok, wymagany wysiłek strukturalny musiałby wynieść co najmniej 1,4 proc. PKB. Takie roczne tempo konsolidacji przekraczałoby wysiłek wskazany w zaleceniu Rady(...)" - głosi dokument.

"W związku z tym dopuszczalne jest bardziej stopniowe tempo konsolidacji, gdyż pozwoliłoby również na ograniczenie kosztów gospodarczych, które byłyby znaczne, jeśli korekta nadmiernego deficytu miałaby zostać dokonana w roku 2013" - dodają autorzy.

Dodatkowo KE zaleca, aby poprawić jakość finansów publicznych, w szczególności poprzez ograniczenie cięć wydatków na inwestycje w infrastrukturę pobudzające wzrost gospodarczy oraz dokonanie dokładnego przeglądu wydatków socjalnych i ich efektywności.

Bruksela chce również zwiększenia stopnia przestrzegania przepisów prawa podatkowego i skuteczności administracji podatkowej oraz nadania bardziej wiążącego charakteru instytucjonalnym ramom finansów publicznych i zwiększenia ich przejrzystości, w tym poprzez szybkie przyjęcie stałej reguły wydatkowej mającej zastosowanie do budżetu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

"Aby zapewnić udaną realizację strategii konsolidacji budżetowej, ważne będzie również wsparcie konsolidacji budżetowej kompleksowymi reformami strukturalnymi, zgodnie z zaleceniami Rady skierowanymi do Polski w kontekście europejskiego semestru" - zwraca uwagę KE. (PAP)

bg/ ana/