Osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego planowane w '16 - program konwergencji

29-04-2013 09:00
29.04. Warszawa (PAP) - Osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego przez Polskę planowane jest na 2016 rok wobec roku 2015 zakładanego w poprzednim programie konwergencji - wynika z projektu Aktualizacji Programu Konwergencji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, do którego dotarła PAP.

"Osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2016 roku będzie przede wszystkim wynikiem obniżenia wydatków, a nie wzrostu dochodów sektora w relacji do PKB" - napisano w dokumencie.

"W rzeczywistości już w 2013 roku udział wydatków krajowych sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB powinien, po raz pierwszy od początku transformacji, spaść poniżej 40 proc. PKB. Co więcej, w prognozowanym okresie udział ten powinien w każdym następnym roku dalej się obniżać" - dodano.

Zgodnie z najnowszym programem konwergencji deficyt sektora finansów publicznych w kolejnych latach nadal będzie się obniżał.

"(...) Prognozuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się w 2013 roku na poziomie 3,5 proc. PKB, tj. o 0,4 pkt. proc. niższym niż w 2012 roku. (...) Deficyt sektora w 2014 roku wyniesie 3,3 proc. PKB, a w kolejnych latach będzie nadal obniżany do 2,7 proc. w 2015 roku oraz 1,6 proc. w 2016 roku" - głosi APK.

Dodatkowo resort finansów zakłada, że procedura nadmiernego deficytu zostanie z Polski zdjęta w 2014 roku.

"Prognozuje się, że deficyt strukturalny obniży się w 2013 r. o 1 pkt. proc. PKB, a redukcja deficytu nominalnego do 3,5 proc. PKB powinna pozwolić na zakończenie procedury nadmiernego deficytu. Według tak określonego scenariusza, kształtowanie się wyniku strukturalnego od 2014 r. będzie podyktowane dążeniem Polski do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego zgodnie z uregulowaniami unijnymi" - napisano w programie konwergencji.

MF chce obniżać w kolejnych latach deficyt strukturalny po około 0,6 pkt. proc. PKB rocznie.

"Roczna poprawa wyniku strukturalnego o 0,5 pkt. proc. PKB stanowi minimalne tempo dostosowania do średniookresowego celu budżetowego w normalnych warunkach wymagane od państw strefy euro i uczestniczących w ERM2. Przeciętna prognozowana poprawa wyniku strukturalnego przez Polskę od punktu skrajnego w 2010 r. aż do końca horyzontu prognozy będzie natomiast zdecydowanie szybsza i przekroczy 1,2 pkt. proc. PKB rocznie" - wynika z dokumentu.

"Biorąc natomiast pod uwagę okres 2012-16 przeciętna oczekiwana poprawa wyniku strukturalnego wyniesie 0,6 pkt. proc. PKB rocznie. Jedyne działanie jednorazowe podjęte w tym okresie zostało przewidziane na 2013 rok i stanowią je dochody ze sprzedaży częstotliwości radiowych na kwotę 1,8 mld zł (ok. 0,1 proc. PKB)" - dodają autorzy.

Ponieżej wynik strukturalny sektora w latach 2012-2016 (w proc. PKB):

<PRE>

'12 '13 '14 '15 '16

Wzrost PKB (proc.) 1,9 1,5 2,5 3,8 4,3

Wynik sektora -3,9 -3,5 -3,3 -2,7 -1,6

Odsteki 2,8 2,7 2,4 2,2 2,1Działania jednorazowe - 0,1 - - -Potencjalny wzrost PKB 3,9 3,3 3,1 3,2 3,4Luka produktowa -1,5 -3,1 -3,7 -3,1 -2,3Element cykliczny -0,5 -1,1 -1,3 -1,1 -0,8budżetuWynik skorygowany -3,4 -2,3 -2,0 -1,6 -0,8o wpływ cykluWynik pierwotny -0,6 0,3 0,4 0,6 1,3skorygowany owpływ cyklu

Wynik strukturalny -3,4 -2,4 -2,0 -1,6 -0,8

</PRE>(PAP)

bg/ osz/