OFE POCZTYLION informuje

02-05-2013 10:59
02.05. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:

otrzymana w dniu 02.05.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 1 414 917,93 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 67 278,55 zł kwota prowizji ZUS 10 301,76 złLiczba składek 45 662Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 32 819

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 10 301,76 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom amp/