OFE POCZTYLION informuje

21-03-2013 16:04
21.03. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 21.03.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 4 613 693,63 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 48 203,46 zł kwota prowizji ZUS 36 215,71 złLiczba składek 117 161Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 101 755

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 36 215,71 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom mra