Od II połowy '13 PKB stopniowo rośnie; do II kw. '14 poniżej potencjału - projekcja NBP (opis)

11-03-2013 09:34
11.03. Warszawa (PAP) - Od II połowy tego roku PKB stopniowo będzie rosło, jednak do II kwartału 2014 roku pozostanie poniżej potencjału - wynika z marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego.

"Od drugiej połowy 2013 r. dynamika PKB w ujęciu rdr będzie stopniowo rosła, przy czym do II kw. 2014 r. pozostanie poniżej tempa potencjalnego. Głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu w bieżącym roku są: niekorzystna koniunktura za granicą, w tym zwłaszcza w strefie euro, ograniczenie wydatków konsumpcyjnych przez gospodarstwa domowe spowodowane złą sytuacją na ryku pracy i niemożnością dalszego podtrzymywania konsumpcji kosztem spadku stopy oszczędności, zacieśnienie polityki fiskalnej oraz spadek inwestycji publicznych finansowanych napływem funduszy strukturalnych z UE. Przy ujemnej dynamice nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw oraz bliskim zera wkładzie zapasów do wzrostu, czynnikiem łagodzącym skalę spadku dynamiki PKB będzie utrzymujący się w 2013 r. dodatni wkład eksportu netto" - napisano.

"Dynamika potencjalnego PKB, która obniżyła się po okresie światowego kryzysu finansowego, w horyzoncie projekcji pozostanie na poziomie niższym od wieloletniej średniej, zbliżonym do 3 proc. rdr. Ze względu na spowolnienie gospodarcze (odzwierciedlone w wolniejszym niż potencjał wzroście PKB), ujemna od III kw. 2012 r. luka popytowa rozszerza się do III kw. 2013 r. i stabilizuje się na poziomie -1,8 proc. potencjalnego PKB do końca 2014 r. Od początku 2015 r. luka zaczyna się stopniowo domykać się osiągając poziom -1,4 proc. potencjalnego PKB w IV kw. 2015 r." - dodano.

Autorzy projekcji piszą, że w latach 2014-2015, przy umiarkowanej poprawie koniunktury za granicą, dynamika popytu krajowego przyspieszy, choć pozostanie niższa niż w trakcie poprzedniego ożywienia w latach 2010-2011.

"Wspierać ją będzie stopniowy wzrost konsumpcji i inwestycji przedsiębiorstw, a także zakończenie procesu zacieśniania polityki fiskalnej oraz powolna odbudowa stanu zapasów. W 2015 r. tempo wzrostu PKB zwiększy się do poziomu 3,1 proc., czemu sprzyjać będzie wzrost napływu funduszy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - napisano.

Z projekcji wynika, że w krótkim horyzoncie projekcji dynamika spożycia indywidualnego pozostanie na poziomie bliskim zera, na co wpływać będzie niskie tempo wzrostu dochodów do dyspozycjigospodarstw domowych.

"Dynamika dochodów do dyspozycji w ujęciu realnym pozostanie jednak dodatnia ze względu na obniżającą się inflację. W związku z działaniami konsolidacyjnymi SFP (m.in. zamrożeniem płac w sferze budżetowej w latach 2012-2013 oraz obowiązującymi regułami fiskalnymi) oczekuje się, że w 2013 r. dynamika spożycia zbiorowego, choć wzrośnie, pozostanie istotnie niższa od wieloletniej średniej" - napisano w projekcji.

Z danych NBP wynika, że w latach 2014-2015 dynamika spożycia indywidualnego będzie stopniowo rosnąć w związku z pozytywnym przełożeniem się na dochody do dyspozycji wzrostu płac realnych i zahamowania wzrostu bezrobocia.

"Ze względu na założone w scenariuszu projekcyjnym uwolnienie zamrożonych wcześniej płac w sferze budżetowej, w długim horyzoncie projekcji umiarkowanie zwiększy się także tempo wzrostu spożycia zbiorowego" - napisano.

Autorzy prognozują, że dynamika nakładów brutto na środki trwałe w 2013 r. będzie ujemna za sprawą wszystkich składowych tej kategorii: inwestycji przedsiębiorstw, publicznych oraz inwestycji mieszkaniowych.

"Od I kw. 2014 r., w ślad za poprawiającą się koniunkturą gospodarczą, zaczną stopniowo rosnąć inwestycje przedsiębiorstw, a w dłuższym horyzoncie - także inwestycje mieszkaniowe. W 2015 r. zwiększą się także inwestycje publiczne finansowane środkami z funduszy strukturalnych UE, których absorbcja wzrośnie" - napisano.

Utrzymujący się w horyzoncie projekcji deficyt dochodów na rachunku obrotów bieżących w dużym stopniu finansowany będzie napływem funduszy unijnych.

"Nierównowaga zewnętrzna, mierzona stosunkiem deficytu obrotów bieżących i kapitałowych do PKB w horyzoncie projekcji ulegnie dalszej poprawie (z 1,2 proc. PKB w 2012 r. do 0,9 proc. i 0,8 proc. PKB w 2014 i 2015 r.). Będzie to wynikać z rosnącego dodatniego salda handlowego (dodatni, z wyjątkiem 2015 r., wkład eksportu netto w horyzoncie projekcji), przy względnie stabilnym saldzie transferów z UE i nieznacznie pogarszającym się saldzie dochodów" - napisano. (PAP)

map/ asa/