Koszty obsługi długu w '14 wyniosą 36.099,9 mln zł - projekt budżetu (opis)

09-09-2013 12:22
09.09. Warszawa (PAP) - Koszty obsługi długu w 2014 wyniosą 36.099,9 mln zł wobec 42.704,802 mln zł założonych w nowelizowanym budżecie na bieżący rok - wynika z projektu budżetu na 2014 rok.

"W ustawie budżetowej na 2014 rok na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa zaplanowano łącznie kwotę 36.099,9 mln zł, tj. o 15,5 proc. mniejszą niż przewidywane wykonanie przedmiotowych wydatków w 2013 roku" - napisano w dokumencie.

"Spadek wydatków w grupie jest wypadkową obniżenia o 24,9 proc. kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nie zaplanowania na 2014 rok rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa oraz wzrostu o 14,2 proc. kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych" - dodano.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia również, że przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym.

"W szczególności umorzenie obligacji przeniesionych do ZUS w związku z przejęciem części ubezpieczonych ze składką z OFE" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Obsługa długu publicznego:

<TAB> 2013 po noweli 2 014Obsługa długu Skarbu Państwa 42.704.802 36.099.900Obsługa zadłużenia zagranicznego 10.330.141 11.800.000Obsługa SPW na rynku krajowym 32.371.602 24.299.900Rozliczenia poręczeń i gwarancji SP 3.059 0

</TAB>Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2014 roku zaplanowano w kwocie 11.800,0 mln zł, tj. o 14,2 proc. więcej niż w przewidywanym wykonaniu na 2013 roku.

"Wydatki te obejmują koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych, na które składają się: odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych 9.653,991 mln zł, odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek 1.568,907 mln zł, wydatki związane z finansowaniem zakupu samolotu F-16 - 52,975 mln zł, koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 524,127 mln zł" - napisano w uzasadnieniu do budżetu.

W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano na kwotę 24.300,0 mln zł, tj. o 24,9 proc. mniejszą niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013.

Wydatki z tytułu obsługi SPW oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym zaplanowano w łącznej wysokości 24.299,9 mln zł, tj. o 24,9 proc. mniej niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.

"Wydatki te obejmują: dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 480,631 mln zł, odsetki i dyskonto od obligacji rynkowych w wysokości 22.458,564 mln zł, odsetki i dyskonto od obligacji oszczędnościowych w wysokości 224,295 mln zł, odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 1.090,54 mln zł, koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 45,87 mln zł" - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy.

"Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji rynkowych obejmują obsługę obligacji: stałoprocentowych w wysokości 18.989,212 mln zł, zmiennoprocentowych w wysokości 3.038,712 mln zł oraz indeksowanych w wysokości 430,640 mln zł" - dodano. (PAP)

bg/ jtt/ gor/